Strona główna   >  Aktualności

Ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego do placówki opiekuńczo-wychowawczej 'Jaś'

19.01.2017

Informacja Zamawiającego z dnia 27.01.2017r. o unieważnieniu postępowania w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Dom dla Dzieci – JAŚ w Giżycku.

Na podstawie ust. 10 ogłoszenia z dnia 19 stycznia 2017 zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki w związku z zaistniałą pomyłką w treści ogłoszenia tj. wpisania błędnej daty składania ofert.
Ponieważ zaistniała pomyłka mogła wprowadzić w błąd potencjalnych oferentów, zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Zamawiający przewiduje ogłoszenie ponownego postępowania w tym zakresie.------------------------------
Ogłoszenie
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku


           Na podstawie art. 701  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą:
„Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku, ul Staszica 13/2, 11-500 Giżycko.

1.    Zamawiający:
Powiat Giżycki Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, tel./fax 87 429 10 89  

2.    Przedmiot zamówienia:
1)    przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a)    część I: dostawa nowego sprzętu komputerowego do budynku placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: „Dom dla Dzieci – JAŚ”
w Giżycku, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
b)    część II: dostawa nowej kserokopiarki do budynku placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: „Dom dla Dzieci – JAŚ”
w Giżycku, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
2)    Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części lub wybranych części: I lub II.
3)    część II zamówienia obejmuje również usługę konserwacji w okresie gwarancyjnym. Wykonawca, w oferowanej cenie uwzględnia łączny koszt przeglądów urządzenia (dojazd, robocizna, materiały nie objęte gwarancją, a niezbędne dla jej zachowania). W formularzu ofertowym Wykonawca podaje koszt 1 konserwacji, liczbę konserwacji kopiarki i łączny koszt konserwacji za okres gwarancyjny.
4)    zamawiany sprzęt komputerowy i kserokopiarka z aktualnej produkcji 2016 r.
i 2017r. muszą być nowe, nieużywane, wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatami;
5)    wskazane w załączniku nr 1 parametry techniczne sprzętu komputerowego
i kserokopiarki są parametrami minimalnymi i Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. Jednakże Wykonawca oferując przedmiot zamówienia opcjonalnie może zaproponować sprzęt o wyższych parametrach technicznych od podanych
w warunkach zamówienia.
6)    Wykonawca zainstaluje sprzęt opisany w części I i II w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dokona w razie konieczności podstawowego szkolenia z obsługi sprzętu.

3.    Termin wykonania:
W zakresie części I i II: dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki do dnia 10 lutego 2017 roku w godzinach pracy placówki tj. 7.30 do 15.30.  

4.    Opis warunków udziału:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1)    powinni spełniać następujące, wg załącznika nr 3, warunki:
a)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)    posiadać wiedzę i doświadczenie;
c)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2)    wykonają zamówienie w dniu 1 lutego 2017 roku.

5.    Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
1)    formularz ofertowy – załącznik nr 2;
2)    oświadczenie – załącznik nr 3;

6.    Kryteria oceny ofert:
1)    Część I - najniższa cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1).
2)    Część II: - najniższa cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1).

7.    Termin i miejsce składania ofert:
Do 26 stycznia 2017 r. (piątek) do godz. 13:00:
1)    osobiście lub przez operatora pocztowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 1;
2)    drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprgizycko.pl (skany dokumentów).
W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.

8.    Warunki finansowania:
1)    wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie
z ustawą o podatku od towarów i usług;
2)    zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni, wystawioną na Powiat Giżycki – ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845 -18 -62 -251  – odbiorca/płatnik  Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku, ul. Staszica  13/2, 11-500 Giżycko od daty jej otrzymania przez Zamawiającego po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru sprzętu.

9.    Warunki rozpatrzenia oferty:
1)    Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
a)    złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
b)    zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
c)    złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt.2;
2)    w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
3)    oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.

10.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.    załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2.    załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
3.    załącznik nr 3 – oświadczenie;
4.    załącznik nr 4 – projekt umowy.

PLIKI DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (48kB) word
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (47kB) word
Załącznik 3 - oświadczenie (42kB) word
Załącznik 4 - projekt umowy (83kB) word


PYTANIA I ODPOWIEDZI
W dniu 26.01.2017r. zwrócono się z pytaniem odnośnie terminu składania ofert w związku z zamówieniem.
W treści ogłoszenia, w punkcie 7 Zamawiający podał: "Do 26 stycznia 2017 r. (piątek) do godz. 13:00".
Treść odpowiedzi:
Jak słusznie zauważono, jest to zapis błędny, gdyż wymieniono późniejszy dzień tygodnia aniżeli wskazuje na to data.
W związku z tym uprzejmie informujemy, że właściwym terminem składania ofert jest 27 stycznia 2017r. (piątek) godzina 13:00.

W dniu 25.01.2017r. zwrócono się z pytaniem odnośnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia opisanego w Części II - kserokopiarka
Treść pytania:

1. Koszt oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, itp.) potrzebnych do wydrukowania 250 000 stron: ........................... zł brutto
- liczba tonerów: ................ x cena jednostkowa brutto ............. = .................
- liczba bębnów: ................ x cena jednostkowa brutto ............. = .................
- ...................................
- ...................................
Liczba 250 000 odnosi się do konkretnej liczby wydruków kolorowych i monochromatycznych?

Rozdzielność druków kolorowych i mono pozwoli dokładniej wyliczyć ilość potrzebnych materiałów.

Treść odpowiedzi:
Liczba 250 000 obejmuje zarówno wydruki kolorowe, monochromatyczne jak i mieszane (czarny z kolorowymi elementami).

W dniu 25.01.2017r. zwrócono się z pytaniem odnośnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia opisanego w Części II - kserokopiarka.
Treść pytania:

Część II
Kserokopiarka wielofunkcyjna z funkcją faksowania.
"2) kopiowanie
- podajnik oryginałów (ADF) dwustronny A6-A3, min. 50 arkuszy, gramatura do 120g/m2 włącznie"
"3) skanowanie
- bezpośrednio, bądź za pomocą dwustronnego podajnika (RADF)"
W specyfikacji urządzenia zapisane są 2 różne podajniki (powyżej), proszę o informację o jaki dokładnie chodzi: ADF czy RADF.
Treść odpowiedzi:
Zamawiający przez sformułowanie "ADF dwustronny" rozumie podajnik RADF, czyli podajnik automatycznie odwracający oryginał i skanujący obie jego strony.

W dniu 24.01.2017r. zwrócono z się z zapytaniem odnośnie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia opisanego w Części II - kserokopiarka.
Treść pytania:

Zamawiający w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) w części II wpisał: "czas nagrzewania maks. 20 sekund"
Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie o parametrze: czas nagrzewania maks. 25 sekund? Zgoda ze strony zamawiającego zwiększy konkurencyjność wśród oferentów.

Treść odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie czasu nagrzewania do maks. 25 sekund w zakresie specyfikacji technicznej części II zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą: Dom dla Dzieci - JAŚ w Giżycku.Wytworzył: ZP (19 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Rzepka (19 stycznia 2017, 14:06:45)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (27 stycznia 2017, 13:22:16)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij