Strona główna   >  Aktualności

Ogłoszenie w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki

03.02.2017

Ogłoszenie
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku


           Na podstawie art. 70 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki do placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą:
„Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku, ul Staszica 13/2, 11-500 Giżycko.

1.    Zamawiający:
Powiat Giżycki Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko – Dom dla Dzieci – “JAŚ” w Giżycku, ul. Staszica 13/2.  

2.    Przedmiot zamówienia:
1)    przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a)    część I: dostawa nowego sprzętu komputerowego do budynku placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: „Dom dla Dzieci – JAŚ”
w Giżycku, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
b)    część II: dostawa nowej kserokopiarki do budynku placówki
opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: „Dom dla Dzieci – JAŚ”
w Giżycku, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
2)    Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części lub wybranych części: I lub II.

3)    część II zamówienia obejmuje również usługę konserwacji w okresie gwarancyjnym. Wykonawca, w oferowanej cenie uwzględnia łączny koszt przeglądów urządzenia (dojazd, robocizna, materiały nie objęte gwarancją, a niezbędne dla jej zachowania). W formularzu ofertowym Wykonawca podaje koszt 1 konserwacji, liczbę konserwacji kopiarki i łączny koszt konserwacji za okres gwarancyjny.

4)    zamawiany sprzęt komputerowy i kserokopiarka z aktualnej produkcji 2016 r. i 2017r. muszą być nowe, nieużywane, wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatami;

5)    wskazane w załączniku nr 1 parametry techniczne sprzętu komputerowego
i kserokopiarki są parametrami minimalnymi i Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. Jednakże Wykonawca oferując przedmiot zamówienia opcjonalnie może zaproponować sprzęt o wyższych parametrach technicznych od podanych
w warunkach zamówienia.

6)    Wykonawca zainstaluje sprzęt opisany w części I i II w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dokona w razie konieczności podstawowego szkolenia z obsługi sprzętu.

3.    Termin wykonania:
W zakresie części I i II: dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki do dnia 20 lutego 2017 roku w godzinach pracy placówki tj. 7.30 do 15.30.  

4.    Opis warunków udziału:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1)    powinni spełniać następujące, wg. załącznika nr 3, warunki:
a)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)    posiadać wiedzę i doświadczenie;
c)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2)    wykonają zamówienie w dniu 20 lutego 2017 roku.

5.    Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
1)    formularz ofertowy – załącznik nr 2;
2)    oświadczenie – załącznik nr 3;
3)    Podpisany – zaakceptowany projekt umowy (stanowiący załącznik 4)

6.    Kryteria oceny ofert:
1)    Część I - najniższa cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1).
2)    Część II: - najniższa cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1).

7.    Termin i miejsce składania ofert:
Do 10 lutego 2017 r. do godz. 13:00:
1)    W zamkniętej kopercie, z dopiskiem “Zamówienie – komputery, kserokopiarka”, osobiście lub przez operatora pocztowego w Domu dla Dzieci “JAŚ” w Giżycku, ul. Staszica 13/2, 11-500 Giżycko, sekretariat;
2)    W przypadku wybrania oferty, Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.

8.    Warunki finansowania:
1)    wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie
z ustawą o podatku od towarów i usług;
2)    zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni, wystawioną na Powiat Giżycki – ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845 -18 -62 -251  – odbiorca/płatnik  Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku, ul. Staszica  13/2, 11-500 Giżycko od daty jej otrzymania przez Zamawiającego po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru sprzętu.

9.    Warunki rozpatrzenia oferty:
1)    Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
a)    złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
b)    zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
c)    złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt.2;
2)    w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
3)    oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.

10.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.    załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2.    załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
3.    załącznik nr 3 – oświadczenie;
4.    załącznik nr 4 – projekt umowy.
Dyrektor
Bernadetta Wojtuń

Uwaga z dnia 6 lutego 2017r.

Informujemy, że poszerzono specyfikację techniczną części II zamówienia (kopiarka) o interfejs sieci bezprzewodowej w celu bezprzewodowego drukowania.


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie:
W projekcie umowy jest zapis:
"Wykonawca uruchomi kopiarkę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dokona podstawowego przeszkolenia wskazanych pracowników z obsługi kopiarki, wyposaży kopiarkę w środki eksploatacyjne (tonery startowe, tonery zapasowe) pozwalające na rozpoczęcie pracy urządzenia (o ile ten przedmiot zamówienia będzie wynikać  z wyboru Wykonawcy do danej części zamówienia)"

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 nie posiadają tonerów startowych. Czy w takim wypadku oferenci mają wliczyć w cenę urządzenia dwa komplety pełnowartościowych tonerów?

Odpowiedź:

W przypadku braku dostępności tonerów startowych w danej maszynie, oferenci mają wliczyć w cenę urządzenia (oraz podać tę cenę w formularzu) dwa komplety pełnowartościowych tonerów.


7 lutego zwrócono się z następującymi pytaniami.

Pytanie:
Odnośnie pkt.6 ogłoszenia:“ Kryteria oceny ofert” cz.II- najniższa cena-
Jaka cena zostanie uznana za najkorzystniejszą?
1a. Cena kserokopiarki A3 wraz z konserwacją- (brany będzie pod uwagę tylko pkt.nr 1 części II zamówienia) ?
1b. Czy cena kserokopiarki A3 wraz z konserwacją + koszt oryginalnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wydrukowania 250 000 stron (brana będzie pod uwagę suma pkt.nr 1 i pkt.nr 2 części II zamówienia) ?

Odpowiedź:
Przez najkorzystniejszą cenę należy rozumieć sumę pkt. nr 1 i pkt. nr 2 części II zamówienia.

Pytanie:
Proszę o rozwinięcie skrótu myślowego z pkt.nr 2 części II zamówienia “ (tonery, bębny itp.)”
czy chodzi o zespoły grzejne/ utrwalania, zespoły wywołujące, rolki poboru papieru, pas transferowy? ( co jeszcze ewentualnie) ?
Odpowiedź:
Chodzi o wszystkie materiały które mogą ulec zużyciu na przestrzeni 250 000 wydruków przy zachowaniu poprawnej eksploatacji – a więc także zespoły grzejne/utrwalania, zespoły wywołujące, rolki poboru papieru, pas transferowy, pojemniki na zużyty toner i inne zgodnie ze specyfikacją proponowanego urządzenia.

Pytanie:
W pkt.nr 2 części II zamówienia jest mowa o wydrukowaniu 250 000 stron. Proszę o informację o jakie wydruki chodzi: monochromatyczne, czy kolorowe ?

Odpowiedź:
Wydruki monochromatyczne i kolorowe traktowane są tu równoważnie.


Pytanie:
Co należy rozumieć przez wymaganie – skan „Push i Pull”

Odpowiedź:
Sformułowaniem tym zamawiający określa możliwość skanowania dokumentu:
1.    obsługując maszynę bezpośrednio, przesyłając dokument do określonego miejsca sieciowego
2.    z poziomu stacji roboczej używającej maszyny za pośrednictwem oprogramowania do obsługi skanera maszyny.

 Rozstrzygnięcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Wytworzył: BW (3 lutego 2017)
Opublikował: Michał Rzepka (3 lutego 2017, 14:46:14)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (13 lutego 2017, 11:36:59)
Zmieniono: Dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 794

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij