Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
(opublikowano 24 kwietnia 2015r.)

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko koordynator pieczy zastępczej do zatrudnienia wybrane zostały:

1) p. Justyna Zaleska
2) p. Agnieszka Podhajna


Z- ca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

/-/    
Małgorzata Kulik--------------------------
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
(opublikowano 9 kwietnia 2015r.)
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze  - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Nabór nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

1.Stanowisko pracy:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

Osoby ubiegające się o stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinny spełniać wymienione warunki:
1)  posiada
a)  ukończone studia wyższe na kierunku:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- psychologia,
- socjologia,
- praca socjalna
- nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania  administracyjnego;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
3. znajomość obsługi komputera;
4. nieposzlakowana opinia;
5.  samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. odporność na sytuacje stresowe;
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
- przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

5. Wymagane dokumenty:

a). list motywacyjny,
b). CV
c).kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem.
d). Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
e). oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f). oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g). oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

6. Forma zatrudnienia:
1. Przewidywany okres zatrudnienia – na czas określony od dnia 1 maja 2015r.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” do dnia 16 kwietnia 2015r. do godz. 14.00.

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Giżycko, dnia 09.04.2015r.
                                  
Z- ca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
/-/    
Małgorzata Kulik


Wytworzył: MK (9 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Rzepka (9 kwietnia 2015, 11:43:44)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (24 kwietnia 2015, 12:23:59)
Zmieniono: Dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1316

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij