Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjno – kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Ogłoszenie z dnia 30 stycznia 2017r. o wyniku naboru na stanowisko referent ds. administracyjno - kadrowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje,
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko referent ds. administracyjno - kadrowych

do zatrudnienia wybrana  została:

1) p. Małgorzata Ostap, zamieszkała w Giżycku 


Uzasadnienie wyboru

Pani Małgorzata Ostap posiada stosowne kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na stanowisku referenta ds. administracyjno - kadrowych.


Giżycko, dnia 30.01.2017
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjno – kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjno - kadrowych

Warunki pracy na stanowisku:

Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone jedną lub dwiema umowami na czas określony).
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności następujące czynności:
1.    Obsługa sekretariatu
2.    zakup materiałów biurowych,
3.    kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia pracownika, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracownika,
4.    przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
5.    sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
6.    ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopów),
7.    prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników (listy obecności, zeszyty wyjść, urlopy pracownicze, zwolnienia lekarskie, delegacje, itp.),
8.    sporządzanie oraz rejestrowanie delegacji służbowych pracowników,
9.    wystawianie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
10.    prowadzenie rejestrów związanych ze sprawami kadrowymi np. zwolnień lekarskich itp.,
11.    prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi,
12.    czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bhp, prowadzenie ewidencji, rejestru obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń bhp oraz szkoleń i pomocy,
13.    prowadzenie rejestru, kompletowanie dokumentów, dotyczących wypadków oraz chorób zawodowych,
14.    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą,
15.    prowadzenie dokumentacji, dotyczącej odzieży roboczej, obuwia roboczego i sprzętu ochron indywidualnych,
16.    udział w kontrolach stanu bhp oraz udział w okresowej ocenie warunków bhp,
17.    prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową,
18.    czuwanie nad terminowym przeglądem sprzętu p.poż.,
Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    wykształcenie wyższe,
5.    nieposzlakowana opinia,
6.    umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z praca na stanowisku),
7.    znajomość przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych
Wymagania dodatkowe/preferowane:
1.    doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2.    preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,
3.    studia podyplomowe w zakresie prowadzenia kadr, prowadzenia spraw kadrowych, obsługi sekretariatu, bhp,
4.    odpowiedzialność,
5.    umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
 
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys zawodowy (CV)
3.    kopia dowodu osobistego
4.    kwestionariusz osobowy,
5.    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania czynności pracownika,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922)
7.    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9.    kopie dokumentów: dyplom wyższej uczelni, świadectwa pracy, ewentualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie.
Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza 6%.
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie pokój nr 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5,  lub przesłać pocztą w terminie do 16 stycznia 2017r. (poniedziałek) do godziny 12.00
. Liczy się data wpływu do PCPR w Giżycku. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Giżycku i wywieszona na tablicy informacyjnej w PCPR. Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

UWAGA: zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

Treść ogłoszenia w formacie PDF (866kB) pdf
Kwestionariusz w formie pliku PDF (193kB) pdf

PLIKI DO POBRANIA:
Kwestionariusz osobowy (43kB) word


Wytworzył: ZP (3 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Rzepka (3 stycznia 2017, 11:02:20)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (30 stycznia 2017, 15:30:05)
Zmieniono: dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij