Ogłoszenie sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej


OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 11 października  2011r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej – pieczy zastępczej
 
            Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009, Nr 65, poz. 554 ze zm.) w związku z art.  13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej.
 
I. Przedmiot konkursu
 
Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie zespołu  całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych  typu socjalizacyjno- interwencyjnego w Giżycku.
 
II. Zakres zadania
 
Zadanie publiczne realizowane ma być zgodnie ze standardami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr. 149 , poz. 887) i obejmuje prowadzenie zespołu placówek składających się z:
- Placówki Socjalizacyjnej do 30 miejsc – w budynku  nr 1
- Placówki Interwencyjnej do 7 miejsc – w budynku  nr 2
- Placówki Socjalizacyjnej o charakterze usamodzielnienia do 8 miejsc – w budynku nr 2
- mieszkań chronionych do 2 miejsc – w budynku nr 1
- hostelu do 2 miejsc – w budynku nr  1, w budynkach stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, tj.:
1. budynku 3 kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1190.40 m² - nr. 1;
2. budynku o powierzchni użytkowej 338.61 m² - nr. 2;
 
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
                                                                                                                                                  
Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielona zostanie dotacja celowa naliczana na 1 wychowanka (podopiecznego) przebywającego w poszczególnych grupach wg określonych stawek:
Na 1 wychowanka (podopiecznego) pochodzącego z terenu Powiatu Giżyckiego stawki będą corocznie wzrastać o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, ogłaszany w ustawie budżetowej. Waloryzacja  następować będzie  od 1 stycznia  każdego roku.
W 2011 r. na jednego podopiecznego obowiązują następujące stawki:
2.066,53 zł - w placówce w grupie socjalizacyjnej i w grupie usamodzielnienia,
870,11 zł na  w mieszkaniu chronionym  i w hostelu dla matki z dzieckiem,
2.066,53 zł - w grupie interwencyjnej.
 
Na 1 wychowanka (podopiecznego) pochodzącego spoza terenu Powiatu Giżyckiego przebywającego w placówce w grupie    socjalizacyjnej i w grupie usamodzielnienia stawka równa jest wysokości  średniego kosztu utrzymania wychowanka w placówce ogłaszanego corocznie przez Starostę Giżyckiego w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, licząc od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ogłoszenie zostało opublikowane.
Na rok 2011 koszt ten wynosi 2.186,13 zł i obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji
 
Dotacja przekazywana będzie podmiotowi realizującemu zadanie w miesięcznych transzach płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy prowadzony tylko i wyłącznie do obsługi tego zadania. Podstawą ustalenia wysokości transzy dotacji będzie raport miesięczny sporządzany przez podmiot realizujący zadanie  o wykorzystaniu miejsc w placówce. Transze dotacji naliczane będą według ilości miejsc wykorzystanych w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczana jest dotacja i skorygowane o powstała niedopłatę bądź nadpłatę za miesiąc poprzedni, zgodnie ze wzorem:
A. wstępne naliczenie dotacji za dany miesiąc = ilość wykorzystanych miejsc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego naliczenie wstępnej dotacji x (razy) stawka na 1 wychowanka
B. naliczenie dotacji wg rzeczywistego wykorzystania miejsc w danym miesiącu zgodnie z obowiązującą stawką na 1 wychowanka.
Objaśnienie: rzeczywiste wykorzystanie miejsc oznacza ilość wychowanków przebywających w placówce w poszczególnych dniach danego miesiąca.
C. dotacja do przekazania za dany miesiąc = A -(+ B
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określi umowa.
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania
 
1.      Zadanie będzie realizowane przez okres 5 lat, począwszy od dn. 01.02.2012 roku do 31.01.2017 roku.
2.      Miejsce realizacji zadania: Giżycko,  ul. Staszica 13.
3.      Zatrudnieni wychowawcy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny muszą posiadać kwalifikacje i spełniać wymogi określone w art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011, Nr 149, poz. 887),
z czego ¼ w/w kadry (wychowawców) powinna posiadać minimum 5-letni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej .
4.      Kierownik jednostki, posiadający kwalifikacje określone w art. 97 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011, Nr 149, poz. 887),  powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonywać swoje obowiązki w siedzibie placówki.
5.      Podmiot zobowiązany będzie zapewnić warunki pobytu dzieci w placówce określone przepisami ogólnie obowiązującymi – aktualnie wg rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U z 2007, nr 201, poz. 1455).
6.      Podanie wysokości dziennej stawki żywieniowej na jednego wychowanka.
7.      Podanie proponowanej wysokości rocznej kwoty na jednego wychowanka przeznaczonej na odzież i obuwie.
8.      Złożenie oświadczenia o proponowanej wysokości rocznej kwoty na jednego wychowanka przeznaczonej na środki czystości.
9.      Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie wojewody na prowadzenie placówki.
 
VI. Termin składania ofert
 
1.      Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5 do dn. 14 listopada 2011r (poniedziałek) do godz. 12-ej  zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. , Nr 6, poz. 25).
2.      Wzory te dostępne są również na stronie internetowej bip.wrota.warmia.mazury.pl (powiat_giżycki w zakładce „organizacje pozarządowe”. Osoba do kontaktu: Zbigniew Piestrzyński – dyrektor PCPR
3.      Oferent związany jest niniejszą ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert.
 
VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru
           
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od dnia składania ofert. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1.   Zgodność  oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu na podstawie złożonych dokumentów.
2.   Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.
3.   Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (opis pkt   IV wzoru oferty).
4.   Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale  których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne. W opisie oferty należy podać jakie wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiada osoba przewidziana na stanowisko kierownika jednostki (opis pkt V. 1 wzoru oferty) oraz pozostała kadra : pedagog, psycholog , wychowawcy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do ogłoszenia.
5.   Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (opis pkt  IV.2, IV.3 wzoru oferty).
6.   Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków(opis pkt V. 3 wzoru oferty).
 
Od stycznia do sierpnia 2011 r. na realizację zadania tożsamego z zawartym w niniejszym ogłoszeniu udzielono dotacji w kwocie 815.557,53 zł,
 
VIII. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez uprawnione osoby tj.
1.      Złożenie w terminie oferty według wskazanego wzoru,
2.      Złożenie kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
3.      Złożenie koncepcji prowadzenia placówki.
4.      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
5.      Złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się zatrudnienia kierownika jednostki spełniającego warunki określone w pkt.V.4 i pozostałej kadry zgodnie z pkt. V.3 ogłoszenia,
6.      Złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do założenia oddzielnego rachunku bankowego na wykonywanie niniejszego zadania,
7.      Złożenie oświadczenia o wysokości dziennej stawki żywieniowej na jednego wychowanka,
8.      Złożenie oświadczenia o proponowanej wysokości rocznej kwoty na jednego wychowanka przeznaczonej na odzież i obuwie,
9.      Złożenie oświadczenia o proponowanej wysokości rocznej kwoty na jednego wychowanka przeznaczonej na środki czystości,
10.     Złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do niezwłocznej rejestracji placówki w celu uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki celem realizacji niniejszego zadania.
11.     Złożenie oświadczenia o przestrzeganiu i utrzymywaniu standardu opieki i wychowania zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie.
12.     Złożenie zabezpieczenia należytego wykorzystania dotacji w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na kwotę stanowiącą równowartość planowanej rocznej  dotacji na realizację niniejszego zadania.
 
 
IX. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki niniejszego zadania. Maksymalnie składający oferentę może uzyskać 100 pkt. tj:
1. za kryterium – koncepcja prowadzenia placówki – 40 pkt.
2. za kryterium – kadra – 60 pkt.
 
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: każdy z członków komisji konkursowej posiadać będzie do dyspozycji max. 40 pkt w zakresie kryterium koncepcja prowadzenia placówki i max. 60 pkt w zakresie  kryterium kadra.
Liczba punktów w każdym z kryteriów zostanie ustalona, jako średnia arytmetyczna sumy punktów przydzielonych przez członków komisji. Wynik końcowy będzie sumą punktów z obu kryteriów. 


Pliki do pobrania:
Załącznik - informacja o kwalifikacjach (30kB) word

Wytworzył: Z.P. (11 października 2011)
Opublikował: Michał Rzepka (11 października 2011, 09:42:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij