Konkurs - Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

ROZSTRZYGNIĘCIE (OGŁOSZONE 12 MARCA 2012r.) - PONIŻEJ OGŁOSZENIA


O G Ł O S Z E N I E


Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2012r.

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XII/76/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą. „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2012r.w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:
a)    prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b)    konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c)    nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d)    prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e)    prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 wynosi 39.600,00zł; w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 38.500,00zł.

Zasady przyznawania dotacji

1.    Oferty  z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. Nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 21 lutego 2012r. do godz. 15:00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wzory te dostępne są również na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. 874291089.
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
2.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
3.    Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
4.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
5.    Termin realizacji, określony w ofercie, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2012r.

Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

1. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1)    zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego w 2012r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
3)    możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3, ust. ustawy,
4)    przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust.3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
6)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
7)    planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (minimum 10% wkład własny),
8)    analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie  środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego projektu kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego, podpisanych przez osoby upoważnione.
5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
6. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1)    zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 3.500,00zł,
2)    prowadzenia działalności gospodarczej,
3)    pokrycia deficytu działalności organizacji,
4)    utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
5)    działalności politycznej i wyznaniowej,
6)    inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
7)    kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
8)    przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
7. Wymagane załączniki do oferty:
1)    aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
2)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
3)    sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4)    umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I  partnera.
8. Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Biuletyn Informacji Publicznej ( http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ , http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=181 )
- strona internetowa www.powiatgizycki.pl
- tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy al. 1-go Maja 14


Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
                    

-----------------------------

O G Ł O S Z E N I E
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”


W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych” wpłynęła 1 oferta, Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku pt. „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego”.

Zarząd zdecydował o zleceniu Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku wykonania w/w zadania publicznego w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 39.600 zł.

Wytworzył: Cz.Ż. (25 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Rzepka (25 stycznia 2012, 14:59:39)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (16 marca 2012, 12:12:46)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij