Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art.  13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały nr XII/76/211 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

I. Przedmiot konkursu

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej którego przedmiotem jest prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta i gminy Ryn.

II. Zakres zadania

Zadanie publiczne realizowane ma być zgodnie ze standardami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami)  oraz  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586) i  obejmuje prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej prowadzeniem od 21.10.2012 r. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi:
• 1000,00 zł. miesięcznie na jednego uczestnika przebywającego w ŚDS 11 dni i więcej;
• 50% z kwoty 1000,00 zł. miesięcznie na jednego uczestnika przebywającego do 10 dni;
2. Dotacja na zadanie jest uchwalona na każdy rok kalendarzowy / budżetowy/  w wysokości po przeliczeniu na jednego uczestnika ŚDS na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi  w Ustawie o finansach  publicznych. Na 2013r. przewiduje się dotację w kwocie:
• 1000,00 zł. miesięcznie na jednego uczestnika przebywającego w ŚDS 11 dni i więcej;
• 50% z kwoty 1000,00 zł. miesięcznie na jednego uczestnika przebywającego do 10 dni;
 
IV. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przekazywana będzie podmiotowi realizującemu zadanie w miesięcznych transzach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy prowadzony tylko i wyłącznie do obsługi tego zadania. Podstawą ustalenia wysokości transzy dotacji będzie  miesięczny meldunek (wg  obowiązującego wzoru) sporządzany przez podmiot realizujący zadanie o  liczbie uczestników  w ŚDS w miesiącu. Dotacja naliczana będzie według liczby uczestników oraz liczby dni pobytu w danym miesiącu.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określi umowa.

V. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane przez okres 5 lat, począwszy od dn. 22.10.2012 roku do 21.10.2017 roku. z możliwością jego zakończenia w zależności od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej przyznania dotacji.
2.Miejsce realizacji zadania: Ryn.
3.Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
4. Zatrudniona kadra  musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymogi określone w i § 11 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586) 
5.Kierownik jednostki, posiadający kwalifikacje określone w § 9 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586)
6.Podmiot zobowiązany będzie zapewnić warunki i usługi uczestnikom w ośrodku wsparcia określone przepisami ogólnie obowiązującymi – aktualnie wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586) 
7.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie funkcjonował będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).
8.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie przeznaczony będzie dla 22 osób z możliwością zwiększenia liczby miejsc do 60 osób z zaburzeniami psychicznymi tj.
-    Osób przewlekle psychicznie  chorych,
-    Osób upośledzonych umysłowo,
-    Osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Powinien funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).
9.Podmiot, którego oferta zostanie wybrana we własnym zakresie, w ramach dotacji zorganizuje i zabezpieczy przewóz mieszkańców, którzy będą kierowani do ośrodka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z terenu powiatu giżyckiego.
10.Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie uzyskać  wymagane standardy do 31.12.2014r.

VI. Termin składania ofert

1.Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, do dn. 17 września  2012r (poniedziałek ) do godz. 12-ej  zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. , Nr 6, poz. 25).
2.Wzory te dostępne są również na stronie internetowej bip.wrota.warmia.mazury.pl (powiat giżycki  w zakładce „organizacje pozarządowe”). Osoba do kontaktu: Zbigniew Piestrzyński – dyrektor PCPR
3.Oferent związany jest niniejszą ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert.

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru
   
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 15 dni od dnia składania ofert. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1.Zgodność  oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu na podstawie złożonych dokumentów.
2.Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.
3.Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4.Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale  których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne. W opisie oferty należy podać jakie wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe w pracy posiada osoba zamierzająca kierować Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy, (opis pkt V.  zał.1 wzoru oferty) oraz pozostała kadra realizująca zadanie:  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do ogłoszenia.
5.Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
6.Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków(opis pkt V. 3 wzoru oferty).
7. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki niniejszego zadania. Maksymalnie składający ofertę może uzyskać 100 pkt. tj:
1.    za kryterium – koncepcja prowadzenia placówki – 40 pkt.
2.    za kryterium – kadra – 60 pkt.
Ocena  ofert  zostanie dokonana w następujący sposób : każdy z członków komisji konkursowej posiadać będzie  do dyspozycji max. 40 pkt w zakresie kryterium koncepcja prowadzenia placówki i max. 60 pkt w zakresie  kryterium kadra.
Liczba  punktów w każdym z  kryteriów zostanie ustalona , jako średnia arytmetyczna sumy punktów przydzielonych przez  członków komisji. Wynik końcowy będzie  sumą punktów  z obu kryteriów . 


VIII. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez uprawnione osoby tj.


1.    Złożenie w terminie oferty według wskazanego wzoru,
2.    Złożenie kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
3.    Złożenie koncepcji prowadzenia ośrodka wsparcia.
4.    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
5.    Złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się zatrudnienia kierownika jednostki spełniającego warunki określone w pkt.V.5 i pozostałej kadry zgodnie z pkt. V.4   ogłoszenia,
6.    Złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do założenia oddzielnego rachunku bankowego na wykonywanie niniejszego zadania,
7.    Złożenie oświadczenia o przestrzeganiu i utrzymywaniu standardu warunków i usług  zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie.


PLIKI DO POBRANIA
Załącznik 1 - informacja o kwalifikacjach (41kB) word
Treść ogłoszenia (pdf) (1175kB) pdf


Wytworzył: Z.P. (13 sierpnia 2012)
Opublikował: Michał Rzepka (22 sierpnia 2012, 08:07:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij