Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

23.05.2013: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POD TREŚCIĄ OGŁOSZENIA


O G Ł O S Z E N I E


Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 11 marca 2013r.


Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XXII.142.2012 z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą.  „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2013r. w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:
a) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b) konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c) nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e) prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w roku 2013 wynosi 39.600,00zł; w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 39.600,00zł.

Zasady przyznawania dotacji

1. Oferty  z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 09 kwietnia 2013r. do godz. 15:00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wzory te dostępne są również na stronie internetowej www: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. 874291089.
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
2. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
3. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.Z. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010r.)
4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
5. Termin realizacji, określony w ofercie, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2013r.

Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

1. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1) zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy    Powiatu Giżyckiego w latach 2013-2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
3) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy,
4) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust.3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
6) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
7) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (minimum 10% wkład własny),
8) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.
Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego projektu kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego, podpisanych przez osoby upoważnione.
5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
6. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 3.960,00zł,
2) prowadzenia działalności gospodarczej,
3) pokrycia deficytu działalności organizacji,
4) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
5) działalności politycznej i wyznaniowej,
6) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
7) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
8) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
7. Wymagane załączniki do oferty:
1) aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
2) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I  partnera.
8. Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
- strona internetowa www.powiatgizycki.pl,
- tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy al. 1-go Maja 14
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz DrzażdżewskiO G Ł O S Z E N I E
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 23 maja 2013 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”


W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych” wpłynęły 3 oferty:
- Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” w Giżycku,
- Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenie” w Wydminach,
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku.
Oferty konkursowe rozpatrywała komisja konkursowa powołana przez Starostę Giżyckiego w dniu 11.04.2013r.
Zarząd zdecydował o zleceniu Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku wykonania ww. zadania publicznego w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 39.600 zł.


Wytworzył: ZP (11 marca 2013)
Opublikował: Michał Rzepka (14 marca 2013, 14:53:51)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (23 maja 2013, 11:30:07)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij