Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

29.05.2014r.:  OPUBLIKOWANO ROZSTRZYGNIĘCIE - DÓŁ STRONY
Treść ogłoszenia:
O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia  18 marca 2014r.


Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XXII.142.2012 z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą  „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2014r. w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:
a)prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b) konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c) nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e) prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 40.800,00zł; w roku 2013 przeznaczono na ten cel kwotę 39.600,00zł.


Zasady przyznawania dotacji

1. Oferty  z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. Nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 10 kwietnia 2014r. do godz. 15:00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wzory te dostępne są również na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/ w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. 874291089.
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
2. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
3. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.Z. U.  z 2010r. nr 234, poz. 1536)
4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
5. Termin realizacji, określony w ofercie, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2014r.


Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

1. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1) zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy    Powiatu Giżyckiego w latach 2013-2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
3) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy,
4) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust.3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
6) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
7) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (minimum 10% wkład własny),
8) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie  środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego projektu kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego, podpisanych przez osoby upoważnione.
5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
6. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 4.080,00zł,
2) prowadzenia działalności gospodarczej,
3) pokrycia deficytu działalności organizacji,
4) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
5) działalności politycznej i wyznaniowej,
6) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
7) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
8) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
7. Wymagane załączniki do oferty:
1) aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
2) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I  partnera.
8. Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
- strona internetowa www.powiatgizycki.pl,
- tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy al. 1-go Maja 14

Wicestarosta
                                
Wacław Strażewicz


O G Ł O S Z E N I E
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych” wpłynęła 1 oferta:
 - Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku.

Ofertę konkursową rozpatrywała komisja konkursowa powołana przez Starostę Giżyckiego w dniu 29.04.2014r.
Zarząd zdecydował o zleceniu Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku wykonania ww. zadania publicznego w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 40 800 zł.


Wytworzył: Zarząd Powiatu Giżyckiego (18 marca 2014)
Opublikował: Michał Rzepka (20 marca 2014, 07:48:09)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (29 maja 2014, 09:57:37)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 783

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij