Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały  Nr X.III.82.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego  Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.
 
I. Adresaci konkursu
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.

II. Przedmiot konkursu 

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.

III. Rodzaj zadania

Zadanie publiczne realizowane ma być zgodnie ze standardami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2016 r. poz. 930 ze zm.)  oraz  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) i  obejmuje prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.  
 
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  1. Na realizację zadania Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy dotacji celowej w wysokości określonej corocznie w budżecie Powiatu Giżyckiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przyznania z budżetu Państwa dotacji celowych Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie. Wysokość dotacji, o której mowa określona zostanie w oparciu o stawkę miesięczną przypadającą na jednego uczestnika ŚDS w danym roku.
  2. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej z prowadzeniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie wynosi w 2017 r. 1268,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika przebywającego w ŚDS (co najmniej 1 dzień). Miesięczna kwota dotacji w latach następnych może ulec zmianie w zależności od decyzji Wojewody. Przewidywana kwota dotacji na 2018 rok licząc wg stawki obecnej tj.  1268 zł x 40 uczestników i x 12 miesięcy = 608.640,000 zł.
V. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przekazywana będzie podmiotowi realizującemu zadanie w miesięcznych transzach płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy prowadzony tylko i wyłącznie do obsługi tego zadania. Podstawą ustalenia wysokości transzy dotacji będzie  miesięczny meldunek (wg  obowiązującego wzoru) sporządzany przez podmiot realizujący zadanie o  liczbie uczestników  w ŚDS w miesiącu. Dotacja naliczana będzie według liczby uczestników oraz liczby dni pobytu w danym miesiącu. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określi umowa.

VI. Terminy i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie będzie realizowane przez okres 5 lat, począwszy od dnia 22 października 2017 roku do 21 października 2022 roku, z możliwością jego wcześniejszego zakończenia w zależności od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej przyznania dotacji.
2. Miejsce realizacji zadania: Ryn.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
4. Kadra realizująca zadanie  zobowiązana jest  posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Szczegółowy wykaz kadry z kwalifikacjami należy podać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
5. Kierownik jednostki obowiązany jest posiadać kwalifikacje określone w § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Dodatkowo na podstawie art. 122  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) powinien posiadać co najmniej 3 letni staż w pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą kwalifikacje kierownika (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
6. Podmiot zobowiązany będzie zapewnić warunki i usługi uczestnikom w ośrodku wsparcia określone przepisami ogólnie obowiązującymi – aktualnie wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). 
7. Oferent zobowiązany  jest  zapewnić bazę lokalową z wyposażeniem.
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie funkcjonował będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie przeznaczony będzie dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:  
- osób przewlekle psychicznie  chorych,
- osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
10. Ośrodek będzie funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
11. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana we własnym zakresie, w ramach dotacji zorganizuje i zabezpieczy przewóz mieszkańców, którzy będą kierowani do ośrodka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z terenu Powiatu Giżyckiego.
12. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z obowiązującymi standardami.

VII. Termin składania ofert
 
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, do dnia 15 września 2017 r.  do godz. 12.00,  zgodnie ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Wzory te dostępne są również na stronie internetowej bip.wrota.warmia.mazury.pl (powiat giżycki  w zakładce „organizacje pozarządowe”, następnie wejść w „Informacje ogólne”).
3. Osoba do kontaktu: Justyna Barczak, Jolanta Kalinowska-Kosela  /pracownicy PCPR/.
4. Oferent związany jest niniejszą ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert.
 
VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert  
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa.
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są zgodnie z ust. 11.
4. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
6. Dokonanie wyboru ofert:
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania, lub w dniu najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu po upływie tego terminu.
7. Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
8. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9. Dotacja ulega obniżeniu w sytuacji zmniejszenia dotacji na to zadanie rządowe, udzielonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
10. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
11. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone
-  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
- w siedzibie organu administracji publicznej: wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14,
- na stronie internetowej  organu administracji publicznej: www.powiatgizycki.pl.
 
IX. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne  tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
 
W 2016 roku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie wydatkowo kwotę 624.004,00 zł.


OCENA FORMALNA OFERT

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej –Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”, ul. Mazurska 7/3, 11-520 Ryn.
 
 
LP. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy NIE
TAK
1.Załączniki i kserokopie załączników nie zostały podpisane przez osoby uprawnione.

2.Brak potwierdzenia stażu kadry realizującej zadanie.

3.Kwalifikacje  i stanowisko kadry realizującej zadanie nie uzupełniono
o imiona i nazwiska tych osób (załącznik do oferty Informacja
o kwalifikacjach pracowników ŚDSw Rynie).

ogłoszenie (95kB) pdf


Wytworzył: Małgorzata ostap (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Małgorzata Ostap (22 sierpnia 2017, 14:17:29)

Ostatnia zmiana: Maciej Ciechanowicz (19 września 2017, 14:55:17)
Zmieniono: Ocena formalna ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij