Konkurs: Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych na rok 2011


Ogłoszenie
 
Zarządu Powiatu w Giżycku 
z dnia 1 marca 2011 r.

 
 
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XLVI/273/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 cyt. ustawy Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą : „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych „.
 
Przedmiot konkursu
 
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2011 r. w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:
 
Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą : „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych „.
 

Zakres zadania:
a)      prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo – porodowego, chorobami genetycznymi   i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b)      konsultacji dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c)      nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d)      prowadzenia grup wsparcia dla rodzin  dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e)      prowadzenia terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej  i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011 wynosi 38,500 zł, w roku 2010 przeznaczono na ten cel kwotę  37.321.00 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji
 
1.         Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul Smętka 5, (pok. 1), 11-500 Giżycko do 2011-03-25r. do godz. 15:00,  zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr  6, poz. 25). Wzory te dostępne są również na stronie internetowej bip.wrota.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. 87 429 10 89.
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
2.         Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
3.         Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
4.         Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
5.         Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 30 grudnia 2011r.
 
 
Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

1.         Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
1)      zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)      zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
3)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
4)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
5)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
6)      udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
7)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; (minimum 10% wkład własny),
8)      analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków?
2.         Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru ofert jest podstawą do zawarcia umowy z podmiotem którego oferta została wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
3.         W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
4.         W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
5.         Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
6.         W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1)            zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 3 500 zł,
2)            prowadzenia działalności gospodarczej,
3)            pokrycia deficytu działalności organizacji,
4)            utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
5)            działalności politycznej i wyznaniowej,
6)            inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
7)            kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
8)            przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
7.         Wymagane załączniki do oferty:
1)            aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
2)            sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
3)            sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4)            umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I. partnera.
8.         Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Strona internetowa www. wrota.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
- Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14.


STAROSTA GIŻYCKI 
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Wytworzył: Z.P. (1 marca 2011)
Opublikował: Michał Rzepka (1 marca 2011, 14:46:26)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (1 marca 2011, 15:00:08)
Zmieniono: Dodanie roku do tytułu artykułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij