Sprawozdanie z wizyty delegacji województwa warmińsko-mazurskiego we Francji w maju 2011r.

Zdjęcie


Sprawozdanie z wizyty studyjnej
w Departamencie Côtes d’ Armor (Francja)
w dniach 15.05-23.05.2011r.
delegacji województwa warmińsko-mazurskiego, składającej się z przedstawicieli organizacji pozarządowych
i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
powiatu giżyckiego.Wizyta delegacji powiatu giżyckiego w Departamencie Côtes d’Armor we Francji była kontynuacją podjętych wspólnych działań i ustaleń z października 2010r. w zakresie polityki społecznej w ramach szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Departamentem Côtes d’Armor z Francji.
Pragniemy przypomnieć, że powiat giżycki został włączony do tej współpracy ze względu na utworzony i funkcjonujący w powiecie system wsparcia osób niepełnosprawnych od urodzenia aż po wsparcie osoby starszej. Bardzo znaczący udział w tworzeniu tego systemu odegrał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z którą to jednostką ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
 
W skład delegacji z Polski wchodziło 30 osób:
 
· 12 osób niepełnosprawnych (członkowie Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej) – we wniosku założono udział 13 osób niepełnosprawnych (jedna z osób ze względu na posiadaną niepełnosprawność sprzężoną  i towarzyszące jej problemy zdrowotne odwołała swój wyjazd),
· 6 przedstawicieli instytucji/urzędów działających na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Dyrektor PCPR w Giżycku,
- Dyrektor DPS w Wydminach,
- Wiceprzewodnicząca PSOUU Koło w Giżycku,
- Kierownik ŚDS w Rynie,
- pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku,
- pracownik PCPR w Giżycku.
· 9 opiekunów/terapeutów – we wniosku o dofinansowanie realizacji zadania planowano udział 8 opiekunów, jednak ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej, która u członków Orkiestry najczęściej sprzężona jest z innymi niepełnosprawnościami oraz biorąc pod uwagę odległość między Polską a Francją zwiększono liczbę opiekunów o dodatkową osobę.
· 2 kierowców,
· Tłumacz
Pragniemy nadmienić, że podróż do Francji w obie strony odbyła się autokarem, co w sumie zajęło ponad cztery dni – (15-17.05.2011 –przyjazd w nocy; powrót w nocy 21-23.05.2011).

Zdjęcie


CEL WIZYTY
 
 Udział w obchodach 20–lecia współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z Departamentem Côtes d’Armor oraz 50–lecia Stowarzyszenia ADAPEI zajmującego się osobami niepełnosprawnymi poprzez:
- wzajemną wymiana specjalistów, w tym logopedów w ramach stażu na Oddziale Neonatologii w Szpitalu YVES LE FOLL w Saint-Brieuc,
- koncerty Orkiestry Integracyjnej działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku,
- wystawę prac osób niepełnosprawnych z poszczególnych placówek powiatu giżyckiego (DPS, ŚDS, WTZ, ZAZ),
- promocja powiatu giżyckiego.
 
Po przybyciu do Francji, delegacja polska podzielona została na dwie grupy tematyczno-zadaniowe. W skład pierwszej grupy weszli specjaliści z OWI w Giżycku, którzy odbywali praktyki w szpitalu i CAMPS, a w skład drugiej członkowie orkiestry integracyjnej, przedstawiciele placówek pomocy społecznej naszego powiatu - w tym osoby odpowiedzialne za wystawę prac osób niepełnosprawnych.
 
Grupa I
 
Wymiana specjalistów z OWI w Giżycku w placówkach medycznych w Cotes d’ Armor była realizacją planu współpracy pomiędzy placówkami powiatu giżyckiego a Departamentem Côtes d’Armor, opracowanego podczas pobytu delegacji polskiej w październiku 2010 roku. W wymianie brało udział czterech specjalistów z OWI w Giżycku: dwóch fizjoterapeutów, logopeda i psycholog oraz tłumacz. Wizyta przebiegała zgodnie z programem ustalonym przez obie strony.  Po dwie osoby przez dwa dni przebywały w szpitalu i w ośrodku CAMPS.

ZdjęcieZdjęcie


Celem wizyty w szpitalu na oddziale neonatologicznym było zapoznanie się z systemem opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, pomiędzy 24 a 33 tygodniem ciąży:
-  sposobem opracowywania indywidualnego programu opieki nad wcześniakiem,
-  wprowadzaniem karmienia ustnego  po wycofywaniu się z karmienia sondą,
-  pielęgnacją, sposobami układania w inkubatorze, kangurowaniem,
-  badaniem noworodka,
-  kontaktami z rodzicami,
- organizacją opieki nad matką, w stosunku do której istnieją przypuszczenia o niewydolności sprawowania opieki nad noworodkiem.
Zgodnie ze standardami opracowanymi w Departamencie Côtes d’Armor, dziecko urodzone przedwcześnie - pomiędzy 24 a 33 tygodniem ciąży - zostaje objęte opieką do 6 roku życia. Przez pierwszy rok badania wykonywane są co trzy miesiące. Jeżeli stan zdrowia dziecka jest zadowalający - do 6 roku życia, co pół roku. Badania wykonywane są przez lekarzy neuropediatrów wyszkolonych przez zespół szpitalny. Są to lekarze posiadający dwie specjalizacje: pediatrię i neurologię dziecięcą. Lekarze ci dostają szczegółową wiedzę dotyczącą zagrożeń w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych: zarówno skutków trwałych uszkodzeń centralnego układu nerwowego, jak i zaburzeń emocjonalnych, koordynacji, dotykowych i rozwojowych. Jeżeli u dziecka zaobserwowane są jakiekolwiek zaburzenia rozwoju, dziecko trafia do specjalistycznego ośrodka, w którym prowadzona jest dokładna diagnoza i ewentualnie terapia.
Drugim etapem wizyty było zapoznanie się z poradnictwem laktacyjnym, prowadzonym w Departamencie przez lekarzy pediatrów. Każda matka mająca problemy z karmieniem piersią lub chcąca zmienić sposób karmienia noworodka - np. z powodu konieczności powrotu do pracy - może uzyskać specjalistyczną pomoc w ramach swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Wizyty odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, każda trwała po godzinie i matki miały możliwość, w razie potrzeby, na ponowny kontakt z pediatrą.

Zdjęcie


Każda z par specjalistów z Polski miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ośrodka dla dzieci do 6 roku życia CAMPS. Ośrodek głównie pełni funkcję diagnostyczną i konsultacyjną. Ma pod opieką 360 dzieci w konsultacjach i 60 w terapiach. Wizyta u każdego specjalisty trwa 45 minut. Konsultacje pozwalające na ocenę rozwoju ruchowego dokonywane są jednocześnie przez dwie osoby: lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej dla dzieci oraz fizjoterapeutę. Jeżeli dziecko  wymaga prowadzenia usprawniania ruchowego, a będzie ono prowadzone poza CAMPS, to fizjoterapeuta opracowuje plan rehabilitacji i przekazuje go rehabilitantowi pracującemu z dzieckiem. Wizyty kontrolne prowadzone są średnio co 3-6 miesięcy. Lekarz rehabilitacji dobiera ewentualny sprzęt rehabilitacyjny, a także ostrzykuje mięśnie botuliną – co ułatwia usprawnianie dziecka np. z mózgowym porażeniem dziecięcym.

ZdjęcieZdjęcie


Konsultacje oceniające rozwój poznawczy, emocjonalny, sprawność ruchową, koordynację, nadwrażliwość dotykową itp. prowadzone są wspólnie przez psychologa i terapeutę integracji zmysłów (w Polsce np. pedagoga specjalnego lub fizjoterapeutę). Po każdej z wizyt rodzice (najczęściej matki) dostają szczegółowy instruktaż postępowania z dzieckiem.
Przedstawiono także terapię prowadzoną przez ergoterapeutę (brak polskiego odpowiednika). Jednocześnie ergoterapeuta zajmuje się przygotowaniem odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego codzienne funkcjonowanie dziecka - np. siedziska. We Francji duże znaczenie przywiązuje się do tego, żeby sprzęt potrzebny dziecku był estetyczny i nie sprawiał wrażenia „specjalnego”. Przykładowo, w związku z tym, siedzisko można przymocować do zwykłego krzesła, stosowanego przez innych domowników. Dobierane są materiały zdobione w przyjazne dla dzieci wzory.
Dziecko objęte terapią w CAMPS przyjeżdża do ośrodka średnio dwa razy w tygodniu.
Specjaliści z OWI z Giżycka uczestniczyli także w dwugodzinnym spotkaniu odbywającym się raz w miesiącu z grupą mam lub babć oraz dziećmi będącymi pod opieką CAMPS. Pierwszą część spotkania wypełniało wspólne śpiewanie i gra na prostych instrumentach perkusyjnych, a druga była okazją do rozmów, wymiany doświadczeń podczas poczęstunku i przy kawie.
W obu miejscach specjaliści z Giżycka przyjmowani byli bardzo serdecznie. Starano się dokładnie wyjaśnić realizowane w Departamencie Cortes d’ Armor procedury. Organizowano nam każdą chwilę czasu poza pracą, zapraszano na kolacje.
W dniu 20 maja grupa specjalistów po uroczystej kolacji w Departamencie dołączyła do grupy integracyjnej orkiestry.
Została szczegółowo omówiona rewizyta specjalistów CAMPS w Giżycku. Odbędzie się ona pomiędzy 10 a 17 września tego roku, grupa zaś będzie liczyła 6 specjalistów. Obecnie trwają ustalenia dotyczące szczegółowego planu pobytu.
 
Druga część grupy, w pierwszym dniu wizyty, została przyjęta w Merostwie Loudéac przez Mera Pana Gerard Huet, który został w skrócie zapoznany z organizacją wsparcia dla osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

Zdjęcie
ZdjęcieZdjęcie

Występ muzyczny Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej  w Merostwie odnotowała francuska prasa.
Zdjęcie

Kolejnym elementem pierwszego dnia pobytu było rozstawienie przygotowanej wystawy prac osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi placówek pomocy społecznej powiatu giżyckiego w Guingamp w siedzibie Rady Generalnej Departamentu Côtes d' Armor. Wystawa będzie czynna do połowy sierpnia 2011r., a następnie powróci do Polski. Jednocześnie przy tej okazji uruchomione zostało stoisko promocyjne powiatu giżyckiego. Zainteresowani mogli skorzystać z materiałów informacyjnych przygotowanych w języku francuskim.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie


Kolejnym etapem była wizyta w ADAPEI (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym) – zapoznanie się z  działalnością Ośrodka, z warsztatami oraz z mieszkalnictwem dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie liczy 568 członków i pomaga 2084 osobom, zatrudnionych jest 937 osób.
Pomoc udzielana jest dzieciom i osobom dorosłym w następujących obszarach:
Pomoc dzieciom:
LE SESSAD - działalność skierowana jest do dzieci pozostających w domach. Zajmują się dziećmi od urodzenia, aż do ukończenia 16 roku życia. Dużą część działalności stanowi pomoc szkolna, integracja.
LIME - instytut medyczno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, w tym roku jest to 39 uczniów na 80 uczestników. Przebywają oni w szkole od godziny do trzech w grupach od 3 do 12 osób. Dzieci w ten sposób uczestniczą w życiu szkolnym i posiadają status ucznia.
Pomoc dorosłym – 2 centra pracy:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 140 osób na 126 miejsc ze względu na to, iż osoby te pracują w niepełnym wymiarze godzin,
2. Przedsiębiorstwo Pracy Zaadoptowanej, które pomaga osobom niepełnosprawnym na 2 sposoby:
· pomoc w życiu społecznym osobom pozostającym w domu, które nie mogą pracować;
· mieszkalnictwo zbiorowe: 2 domy, które stanowią miejsce przygotowujące do życia w normalnym środowisku:
- pierwszy budynek posiadający 23 kawalerki,
- drugi budynek dla 12 osób starszych mających problem z poruszaniem się,
- na 36 lokatorów ośrodek oferuje 2 formy pomocy:
*  stała - dla osób mniej samodzielnych, gdzie edukatorzy są na miejscu; mieszkalnictwo pod dużym nadzorem,

ZdjęcieZdjęcie


* dla osób bardziej samodzielnych - mieszkalnictwo pod małym nadzorem.

ZdjęcieZdjęcie


Celem tej pomocy jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do jak najbardziej samodzielnego życia, tak, by dana osoba mogła zamieszkać samodzielnie w mieście, a także:
·  pomoc w podejmowaniu decyzji,
·  monitorowanie zdrowia psychicznego,
·  pomoc spersonalizowana,
·  pomoc w postaci edukatora,
·  opieka zewnętrzna.
 
Zakłady Pracy Chronionej realizują swoje zadania w ramach:
1. Centrum Pomocy Poprzez Pracę (wydajność pracy o 30% mniejsza),
2. Inne typy zakładów pracy o większej wydajności.

ZdjęcieZdjęcie


Następnego dnia delegacja polska udała się z wizytą do Ośrodka Wsparcia Poprzez Pracę  (Vaulx - Les Mouettes) w miejscowości Corseul. Pani  Ghislaine Cuenca - dyrektor oprowadziła uczestników po zakładzie ogrodniczym, w którym to osoby niepełnosprawne zajmują się sianiem, sadzeniem i pielęgnacją sadzonek oraz warzyw. W zakładzie tym funkcjonuje sklep firmowy, w którym to sprzedawane są produkty tu wytworzone. W strukturze zakładu funkcjonuje również duży zakład produkcji kompostu.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie


Tego samego dnia  zwiedzaliśmy zakład nad kanałem La Manche zajmujący się hodowlą muszli i ostryg.

ZdjęcieZdjęcie


W następnym dniu pobytu przebywaliśmy z wizytą w szpitalu prowadzonym przez Fundację Zbawiciela (BON SAUVEUR) w Begard, gdzie odbył się pierwszy Koncert Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej w kaplicy szpitalnej. Orkiestra zaprezentowała 10 utworów muzycznych (po polsku, angielsku i francusku). Koncert trwał półtorej godziny. Zorganizowano także muzyczne zabawy integracyjne, w których to uczestniczyły osoby z widowni (pełnosprawne i niepełnosprawne) oraz uczestnicy Orkiestry.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie


W dniu 2011.05.20 w godzinach od 13:00 do 15:30 w Departamencie Côtes d'Armor nastąpiło podsumowanie wizyty – wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, przemyśleń. Przyjęto następujące priorytety:
 
Priorytet 1: Praktyka zawodowa 6 specjalistów z zakresu wczesnej interwencji z Francji we wrześniu 2011r. w Giżycku (PSOUU).
 
Priorytet 2: wymiana rekreacyjno-wypoczynkowa miedzy ZAZ w Giżycku a ZAZ w Corseul zostaje przesunięta z 2011r. na 2012r. Kalendarium: do sierpnia należy zebrać oczekiwania stron; wrzesień -  zbliżenie punktów widzenia wymiany; październik - ustalenia w trakcie komitetu pilotażowego.
 
Priorytet 3: praca wokół starzejących się osób upośledzonych i domów dziennego pobytu, z ewentualną wymiana kadry i osób niepełnosprawnych – w perspektywie na rok 2013.
 
Priorytet 4: montaż wspólnych warsztatów między terapeutami polskimi i francuskimi. Wymiana długofalowa, oparta o finansowanie ze środków europejskich z EFS. Ewentualnie w przyszłości projekt wielostronny – Cotes D’Armor będą wspierać projekt swoim doświadczeniem.
 
Priorytet 5: Wzmocnienie kontaktów z powiatem giżyckim: zgodnie z wytycznymi władz, spotkanie do zorganizowania na miejscu lub w Olsztynie podczas październikowego komitetu pilotażowego w 2011r.
 
 
Osiągnięte rezultaty:
 
· w koncertach Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej uczestniczyło około 250 osób,
· integracja osób niepełnosprawnych z Polski i Francji – wspólna zabawa, wymiana poglądów,
· przedstawienie twórczości osób niepełnosprawnych z Polski – wystawa prac,
· zapoznanie się osób niepełnosprawnych z Polski z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych we Francji – wizyty w placówkach, instytucjach, zakładach pracy,
· zapoznanie się z formami rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych we Francji – wizyta w zakładzie pracy zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz w placówce dla osób niepełnosprawnych (odpowiednik polskiego warsztatu terapii zajęciowej),
· zapoznanie się z twórczością osób niepełnosprawnych we Francji – udział w sztuce teatralnej,
· wymiana doświadczeń, umiejętności, wiedzy poprzez wspólne uczestniczenie w warsztatach, wizytach studyjnych, panelach dyskusyjnych,
· określenie zakresu dalszej współpracy pomiędzy stroną polską i francuską – Francuzi chcieliby kontynuować w przyszłości współpracę z Integracyjną Orkiestrą Perkusyjną; promocja województwa warmińsko – mazurskiego i powiatu giżyckiego we Francji.
 
 
Na zakończenie, w dniu 2011.05.21, odbył się koncert finałowy Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej, który rozpoczął się o godzinie 20:30. Fakt ten odnotowała francuska prasa.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcieWytworzył: Z.P. (8 lipca 2011)
Opublikował: Michał Rzepka (8 lipca 2011, 10:09:06)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (8 lipca 2011, 13:09:52)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1528

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij