Sprawozdanie z wizyty delegacji z Francji w Powiece Giżyckim w dniach 25 kwietnia – 30 kwietnia 2010

Sprawozdanie z wizyty delegacji Departamentu Côtes d’Armor z Francji w Powiece Giżyckim w dniach 25 kwietnia – 30 kwietnia 2010.
 
            Wizyta delegacji departamentu Côtes d’Armor z Francji w naszym powiecie miała miejsce w ramach współpracy m. in. w zakresie pomocy społecznej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Departamentem Côtes d’Armor z Francji, która istnieje już prawie dwadzieścia lat. Nasz powiat został włączony do tej współpracy ze względu na utworzony i funkcjonujący u nas system wsparcia osób niepełnosprawnych od urodzenia aż po wsparcie osoby starszej. Bardzo znaczący udział w tworzeniu tego systemu odegrał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z którą to jednostką ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
 
Stronę Francuską reprezentowali:

1. Pan Bernard LE PATEZOUR
Dyrektor Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
[Departamentalny Dom (Ośrodek Wsparcia) dla Osób Niepełnosprawnych]
MDPH jest jedynym miejscem, w który osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacji o swoich prawach i otrzymać wsparcie. Ułatwia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom podejmowanie działań oraz pomaga wypracować tzw. plan życiowy. Wiele podmiotów tworzy sieć wzajemnej pomocy: pracownicy socjalni, stowarzyszenia, ośrodki wsparcia, pomoc w domu, pomoc administracyjna, pomoc medyczna, wolne zawody.

2. Pan François GOUPIL
Dyrektor wydziału dla osób dorosłych w Loudéac Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Côtes d'Armor (ADAPEI 22) [Departamentalne Stowarzyszenie przyjaciół i rodziców osób niepełnosprawnych].
Celem ADAPEI jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym umysłowo integracji i akceptacji społecznej, odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. Celem Stowarzyszenia jest także organizacja odpowiednich narzędzi służących do edukacji oraz adaptacji młodych niepełnosprawnych zmierzająca do umożliwienia im prowadzenia normalnego życia. Swoją działalnością obejmuje cały departament.

3. Pani Anne-Sophie RONDEL
Wyspecjalizowny wychowawca  w S.A.TR.A des Ateliers Briochins (Service d’Accompagnement au TRavail Adapté), ADAPEI 22. (Ośrodek wsparcia zawodowego)
SATRA znajduje się w obrębie ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) [Placówki i ośrodki pomocy poprzez pracę]. Ośrodek działa niezależnie i przyjmuje:
-  Osoby dorosłe z zaburzeniami intelektualnymi, którzy mają status osoby pracującej na pół etatu 
-  Osoby dorosłe niezdolne do podjęcia pracy znajdujący się w Foyer Occupationnel d’Accueil [rodzaj warsztatów terapii zajęciowej]
SATRA proponuje osobom dorosłym przyjmowanym w ośrodku wsparcie edukacyjne realizowane na podstawie zindywidualizowanego projektu działania poprzez odpowiednio przystosowane zajęcia fizyczne, manualne i kulturalne. Podstawowym kierunkiem wsparcia jest podtrzymywanie umiejętności socjalnych, wychowawczych, kulturalnych, psychometrycznych, związanych z wyrażaniem uczuć, a także rozwój ich potencjału. 

4. Pani Annick MAHE
Wyspecjalizowny wychowawca  w SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale) Penduo, ADAPEI 22. [Ośrodek wsparcia społecznego] 
SAVS zajmuje się wsparciem społecznym osób dorosłych niepełnosprawnych, w wieku od 20 do 60 lat zamieszkujących we własnych domach.

5. Pani Brigitte FLOUZAT
Lekarz pracujący w ośrodku wsparcia dla dzieci (PMI) Rady Generalnej Departamentu Côtes d'Armor
Ośrodek ten zajmuje się opieką zdrowotną dzieci i rodzin. Organizuje konsultacje i podejmuje działania profilaktyczne zdrowotno-społeczne dla kobiet w ciąży i dzieci poniżej 6 roku życia na prośbę lub indywidualnie za zgodą rodziców, w porozumieniu z lekarzem lub odpowiednim oddziałem szpitalnym. W ramach profilaktyki społeczno-zdrowotnej skierowanej do dzieci poniżej 6 roku życia, PMI wspiera działania profilaktyczne i diagnostyczne względem problemów zdrowia fizycznego, problemów psychologicznych, sensorycznych oraz związanych z nauką w szkole.

6. Pan Jean Baptiste MULLER,
Lekarz na oddziale neonatologii Szpitala Yves Le Foll w Saint-Brieuc
Oddział neonatologii zaangażowany jest w pomoc rozwojową, która ma na celu ochronę środowiska sprzyjającego rozwojowi wcześniaka i wzmacnianie więzi pomiędzy matką i dzieckiem poprzez zaangażowanie rodziców w troskę i kontakt z nim. Świadczymy także pomoc tym dzieciom do momentu ukończenia 6-10 roku życia, w ramach sieci noworodków z grupy ryzyka. Współpracujemy z Ośrodkiem wczesnej pomocy medyczno-społecznej w Saint-Brieuc (centre d'aide médico sociale précoce), który specjalizuje się w pomocy dzieciom z grupy ryzyka do 6 roku życia. Dzięki współpracy partnerskiej z innymi ośrodkami organizujemy szkolenia dla lekarzy pediatrów i pracowników poszczególnych ośrodków (dwa razy w roku). Pozwala nam to na wymianę informacji nt. dzieci, którym udzielana jest pomoc.

Stronę Polską reprezentowali:
1. Pani Joanna Karpowicz – v-ce Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

2. Pani Marita Przedpełska Winiarczyk v-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku. Dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego.

3. Pan Arkadiusz Marcisz – Kierownik WTZ w Siedliskach.

4. Pan Franciszek Szwabowicz – neonatolog - Ordynator Oddziału Neonatologii SP ZOZ w Giżycku

5. Pani Krystyna Rosenbajger – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

6. Pani Małgorzata Dziwer –Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.

7. Pan Wojciech Chodakowski – Dyrektor ZAZ w Giżycku.

8. Pani Maria Dolecka – Dyrektor DPS w Wydminach.

9. Pani Eliza Szwed – Dyrektor POAO w Giżycku.

10. Pan Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor PCPR w Giżycku.
           
Spotkanie inaugurujące wizytę odbyło się w dniu 26.04.2010r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, które rozpoczęli witając wszystkich zaproszonych Pan Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki i Pani Joanna Karpowicz – v-ce Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Tematem tego dnia była ogólna prezentacja organizacji pomocy społecznej w Powiecie Giżyckim – przedstawienie działań realizowanych przez PCPR w zakresie pomocy społecznej.     

ZdjęcieZdjęcie

 
Cele wizyty:
 
=> wizyta robocza mająca na celu zapoznanie się z praktykami partnerów z Polski na bazie Powiatu Giżyckiego, poznanie alternatywnych form wsparcia i rozważenie możliwości zastosowanie poznanych rozwiązań we Francji.
            Zgodnie z prośbą naszego partnera, delegacja francuska została podzielona na dwie grupy robocze,  zajmujące się poniżej wymienionymi zagadnieniami:
3 zagadnienia :
 
->     Dzieci & Niepełnosprawność (dr Flouzat, dr Muller, Pan Le Patezour) => Grupa I
-        Zapobiegnie ewentualnej niepełnosprawności u noworodków i dzieci z grupy ryzyka;
-        Wczesne wykrywanie czynników ryzyka;
-        Opieka i wsparcie dla noworodków urodzonych przedwcześnie;
-        Integracja dzieci niepełnosprawnych: wsparcie dzienne oraz formy wsparcia dla noworodków, edukacja;
-        Miejsce i rola rodziny.
->     Osoby dorosłe niepełnosprawne (Pani Rondel, Pani Mahé, Pan Goupil) => Grupa II
-        Wsparcie i pomoc dla osób niepełnosprawnych starzejących się, pomoc udzielana rodzinom i opiekunom tych osób;
-        Wsparcie i pomoc młodym mającym w planach stałą współpracę z ESAT;
-        Pojęcie rodzicielstwa u osób niepełnosprawnych;
-        Pomoc osobom młodym i osobom w podeszłym wieku, których oczekiwania i potrzeby względem udzielanego wsparcia różnią się (jedni potrzebują swego rodzaju spokoju, inni są bardziej dynamiczni).
->    Organizacja pod kątem administracyjnym  (Pan Le Patezour, Pan Goupil)
-        Warunki przyjęcia do poszczególnych placówek;
-        Realizacja zadań;
-        Przyznawanie pomocy;
-        Połączenie usług i przeznaczonych na to środków;
-        Miejsce osób niepełnosprawnych w mieście, w społeczeństwie? W jaki sposób przebiega integracja?;
-        Czy organizowane są konsultacje nt. przystosowania instytucji użyteczności publicznej względem osób niepełnosprawnych?.
 
W tym samym dniu odbyła się wspólna wizyta w placówkach będących przedmiotem współpracy tj.:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku w tym warsztaty z orkiestra integracyjną.
2. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.
            W dniach 27.04 – 28.04.2010r. odbyły się praktyki zawodowe z podziałem na dwie grupy tj.
  I grupa: praktyka zawodowa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku - rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych; specjalistyczna wczesna interwencja, OREW, Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach.

Delegacji z Francji zostały przedstawione działania dwóch placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego.
Obie placówki są zakładami opieki zdrowotnej w ramach których prowadzona jest: 
-Poradnia Rehabilitacyjna dla pacjentów wymagających opieki lekarza rehabilitacji medycznej,
-Ośrodek rehabilitacji dziennej, w którym prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa w cyklach 3-6 tygodniowych,
-Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami  wieku rozwojowego i wymagających wielospecjalistycznej opieki terapeutycznej,
-Poradnia zdrowia psychicznego, w ramach której prowadzona jest terapia dzieci autystycznych,
-Poradnia neurologii dziecięcej.
 
Przedstawiono również standardy wczesnej interwencji (dzieci od urodzenia do 7 roku życia) wypracowane przez Stowarzyszenie. Delegacja zapoznała się z formami prowadzonych terapii przez poszczególnych specjalistów. Uczestniczyła w terapiach prowadzonych m.in.  przez:
    >      fizjoterapeutów - certyfikowanych terapeutów NDT-Bobath-Baby, PNF i SI. Terapie prowadzone były z małymi, kilkumiesięcznymi dziećmi,
    >      logopedę, lidera nauk karmienia piersią, gdzie przedstawiony był sposób badania noworodka, wykonywania masażu w obrębie jamy ustnej, nauki karmienia łyżeczką,
    >      logopedę pracującego z 3 letnim dzieckiem z wykorzystaniem komputerowych programów stymulujących rozwój mowy. Podczas spotkania przedstawione były także sposoby komunikacji alternatywnej stosowanej w ośrodku. Pokazano komunikatory, piktogramy, symbole.
    >      pedagoga specjalnego prowadzącego terapię z dzieckiem autystycznym z wykorzystaniem elementów metody behawioralnej,
    >      pedagoga specjalnego, certyfikowanego terapeutę SI prowadzącego terapię z 5 letnim dzieckiem z zaburzeniami integracji zmysłów,
    >      fizjoterapeutę i pedagoga specjalnego prowadzących terapię grupową z 10 dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w tym z zesp. Downa i przepukliną oponowo-rdzeniową).

Delegacja zapoznała się ze sposobem kierowania pacjentów do poszczególnych poradni oraz współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest przede wszystkim placówką edukacyjną, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim ze sprzężeniami (z padaczką, niepełnosprawnością ruchową, zesp. Downa) oraz dzieciom autystycznym. W ramach ośrodka prowadzone jest także wczesne wspomaganie rozwoju dzieci do 7 roku życia. Została przedstawiona organizacja pracy w szkole. Delegacja uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych.       
 
  II grupa: praktyka zawodowa - dzienne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej w Giżycku .
 
27 kwietnia o godzinie 900 w Środowiskowym Domu Samopomocy praktykę rozpoczęła trzyosobowa grupa przedstawicieli delegacji.

Pierwsza godzina przebiegła na rozmowach dotyczących funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia w Polsce, na przykładzie ŚDS w Giżycku. Delegację zapoznano z zasadami i kryteriami przyjęć do placówki oraz metody i formy wsparcia przez nią oferowane. Strona francuska przybliżyła zasady funkcjonowania dziennej pomocy w ich kraju, regionie. Wymiana doświadczeń pozwoliła na sprecyzowanie zainteresowań delegacji dotyczące dalszej współpracy. 

Kolejnym punktem wizyty były zajęcia praktyczne. Delegatom zaprezentowano przebieg zajęć w ciągu dnia pobytu uczestników. Wzięli oni czynny udział w zajęciach z muzykoterapii, treningu relaksacyjnego i zajęć manualnych. Zapoznali się również z innymi formami pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie.

W drugim dniu warsztatów praktyki odbywały się w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor placówki zapoznała gości z zasadami funkcjonowania domu oraz strukturą pracy.
Delegacja ponownie zwiedziła dom, zapoznała się z pracą poszczególnych działów: administracyjno – gospodarczym i opiekuńczo – terapeutycznym. Ponadto wzięli udział w zajęciach praktycznych na terapii zajęciowej. Uczestniczyli w zajęciach z muzykoterapii  dla osób starszych, oraz w zajęciach kulinarnych, w trakcie których przygotowali potrawy regionalne. Podczas degustacji, wymieniono się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi pracy na rzecz osób starszych w Polsce i we Francji.
Cel wizyty został osiągnięty w pełni. Pracownicy pogłębili współpracę w ramach partnerskich stosunków , wymieniono informacje i doświadczenia dotyczące form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych, oraz rozpoznano obszary dalszej współpracy.
           
Jednocześnie w dniu 27.04.2010r. delegacja francuska po godz. 15 przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach dla osób starszych. Ze względu na rodzinny charakter tej formy opieki (dom liczy 20 mieszkańców), nasi goście wykazali szczególne zainteresowanie pytając o koszty utrzymania, sposób finansowania oraz kryteria i zasady przyjmowania do tego typu domu
 
Kolejny dzień 29.04.2010r. poświęcony był aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Cała delegacja francuska przebywała w kolejnej placówce będącej przedmiotem współpracy tj. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku. Zostały przedstawione zasady funkcjonowania tego typu form wsparcia zawodowego w Polsce, na przykładzie ZAZ w Giżycku. Delegację zapoznano z zasadami i kryteriami przyjęć do zakładu oraz przedstawiono metody, formy pracy i wsparcie jakie jest oferowane na miejscu. Jednocześnie nasi goście zwiedzili wszystkie pracownie z uwzględnieniem działu rehabilitacyjno medycznego. Zaprezentowano przebieg zajęć w ciągu dnia pobytu  uczestników w poszczególnych pracowniach.
 
W tym samym dniu w godz. 14.00 – 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg całej wizyty roboczej mającej na celu zapoznanie się z praktykami partnerów z Polski oraz poznanie alternatywnych form wsparcia i rozważenie możliwości zastosowania poznanych rozwiązań we Francji. W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Karpowicz – v-ce Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Pani Małgorzata Kobusińska – pracownik Departamentu Współpracy Między Narodowej i Inwestycji Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 
 
Zdjęcie
Zdjęcie
ZdjęcieZdjęcie

 
            Podsumowanie wizyty rozpoczął szef delegacji francuskiej Pan Bernard LE PATEZOUR, który bardzo serdecznie podziękował wszystkim zakładom, w których delegacja francuska gościła. Cel wizyty odbywał się na trzech poziomach:
- uzupełniającym – polegający na uzupełnieniu i zweryfikowaniu wiedzy
- przyjrzeniem się z bliska pracy zakładów w powiecie giżyckim
- uczestnictwo we wszystkim co jest robione dla osób niepełnosprawnych
Wizyta opierała się na obserwacji trzech działów
- pierwszy dział to praca z małymi dziećmi (wczesne dzieciństwo) oraz młodzież z upośledzeniem umysłowym, osoby niepełnosprawne
- drugi dział – pomoc i wsparcie osób dorosłych starszych również niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo.
- trzeci dział – zarządzanie, administrowanie, sposoby finansowania, przyjmowania do konkretnych placówek.

To były główne zadania i cele wizyty. Strona francuska uzyskała mnóstwo informacji i wyjaśnień. Pan Bernard LE PATEZOUR oznajmił, że „zauważyliśmy jak wielkie zadania ma przed sobą powiat i placówki powiatu w realizowaniu zadań i przedsięwzięć. Dotyczy to także sposobów finansowania. Zadziwia nas szybkość, skuteczność i procedura zatwierdzania decyzji – jest wykonywana w ciągu 2 tygodni – jest to sposób zwięzły, krótki i skuteczny. Po wymianie spostrzeżeń wstępnie zastanawiamy się nad tym jakie byłyby możliwości realizacji rewizyty u nas (wizyta planowania na październik)”.

Pani Brigitte FLOUZAT lekarz pracujący w ośrodku wsparcia dla dzieci(PMI) Rady Generalnej Departamentu Côtes d'Armor oznajmiła: „bardzo dziękujemy za miłe i dobre przyjęcie. Uczestniczyliśmy i obserwowaliśmy pracę w placówce, łącznie z udziałem w zajęciach. Zapoznaliśmy się w sposób praktyczny z funkcjonowaniem placówki. Całkowicie zgadzamy się z metodami jakie stosowane są w terapii wczesnej opieki, jak również sposobami, terapii, filozofią, która jest stosowana w placówce. Obserwowaliśmy na jak wielu poziomach pracuje placówka – od sposobu wytłumaczenia, przekazania informacji rodzicom, że ich dziecko jest niepełnosprawne, co jest bardzo trudne, poprzez nauczenie, przygotowanie i pokazanie rodzicom i rodzinom niepełnosprawnego dziecka sposobów terapii, przygotowanie ich na pracę z niepełnosprawnym, oswojenie się z niepełnosprawnością dziecka, na ścisłym kontakcie i współpracy z lekarzami rodzinnymi, a także lekarzami równych specjalności, którzy wykrywają choroby we wczesnym dzieciństwie kończąc. Wszystko to działało zgodnie z ustalonym programem dostosowanym i ustalonym dla dziecka. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka, określenie indywidualnych potrzeb dziecka, zintegrowaliśmy się z grupą, poznaliśmy od środka funkcjonowanie placówki.
Zauważyliśmy, iż każda praca jest ściśle określona, każdy pracownik ma swoje zadania do wykonania. Każdy pracownik podchodzi ze szczególną uwagą zarówno do dziecka jak i do jego rodziców. Mogliśmy obserwować pracę fizjoterapeutów, logopedy, psychoterapeutów. Zauważyliśmy jak ważna i wielka praca jest wykonywana, aby można było osiągnąć założony cel – poprawę w danym stanie chorobowym. Widzieliśmy pracę wychowawców w grupach, która to praca jest niezwykle trudna, wymaga umiejętności zintegrowania grupy, zachęcenia do współpracy, zwrócenia uwagi dzieci na wykonywane zadania, ćwiczenia, utrudniona ze względy na energiczność dzieci.
 Mieliśmy możliwość uczestnictwa w badaniu dziecka przez co mogliśmy zapoznać się i przyjrzeć z bliska pracy wychowawców, terapeutów, lekarzy,  zobaczyć w jaki sposób to funkcjonuje. Byliśmy pod wielkim wrażeniem kreatywności, wielkiej pomysłowości terapeutów, wychowawców, którzy wykazali się ogromną cierpliwością w stosunku do dzieci, potrafili umiejętnie zachęcić do współpracy – pobudzenie zmysłów, pozytywny ładunek.. Zauważyliśmy także wielki wysiłek i determinację dzieci w drodze do osiągnięcia celu, nawet jak sprawia im to ból i cierpienie. Podziwiamy ich rodziców i pewną ich „wolę do walki”, wielką motywację, mimo częstego załamania spowodowanego świadomością niepełnosprawności.
Chcielibyśmy podziękować rodzicom, którzy pozwolili na uczestnictwo w zajęciach, a także całej ekipie. Wyrażamy zdumienie i podziw, z obserwacji możemy stwierdzić różnice między naszymi placówkami między innymi w:
- procesie nauczania dzieci starszych
- wykorzystywaniu tych samych pomieszczeń dla tych samych dzieci będących w różnym wieku, praca na tym samym sprzęcie
- praca tych samych opiekunów z dziećmi w różnym wieku, z różnymi grupami wiekowymi”.

Pan François GOUPIL - dyrektor wydziału dla osób dorosłych w Loudéac Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Côtes d'Armor stwierdził, że  „przyjechałem z dwóch powodów:
- jako kierujący placówką zajmującą się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
- przedstawiciel stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych
Chciałbym wyrazić dwie rzeczy:
- podziw w trakcie obserwacji placówek,
- zazdrość.
Zazdrość, ale też podziw wynikający z młodej kadry, młodzieńczego entuzjazmu pracowników, chęci do niesienia pomocy. W sposób bardzo dobry potraficie rozwijać w takim kierunku, który jest dostosowany do lokalnych potrzeb. Powoduje to moją zazdrość – fakt, że potraficie tak wspaniale współpracować ze sobą, współpraca ta jest na wysokim poziomie – jestem pełny podziwu. Obserwując to widzę, że to wygląda w sposób naturalny – niewymuszony – jest to godne podziwu. To czego żałuję to fakt, iż nie mogłem być w dwóch grupach naraz, ponieważ tego typu placówki u nas nie ma. Jest wspaniałe to że w jednej placówce mogą pracować osoby niepełnosprawne, ale mogą też przebywać osoby, które nie pracują, nie są zdolne do pracy – są to osoby mieszkające w pobliżu. Chcę dodać odwagi i zachęcić do dalszej pracy i realizacji marzeń. Dziękuję za możliwość zwiedzenia placówki, zapoznania się z funkcjonowaniem.  Przykłady wykorzystamy u siebie, zwrócimy uwagę na współpracę jednych z drugimi, zanotowaliśmy wszystko, co możemy przenieść do swoich placówek”.

Pani Anne-Sophie RONDEL - wyspecjalizowny wychowawca dodała: „Chciałabym  podkreślić otwartość wszystkich ludzi, zarówno pracowników jak i osób niepełnosprawnych, osób starszych, dziękuję za chęć kontaktu z nami – możliwość wejścia do pokoju, miłe i sympatyczne nastawienie do nas. Zauważyliśmy indywidualne podejście pracowników do każdej osoby. Koncepcja pomocy osobom skoncentrowana na tym, aby osoby te jak najdłużej utrzymały niezależność, aby mogły się rozwijać, nie popadły w marazm. Wielki szacunek zespołów ludzi, pracowników względem siebie, współpraca ekip. Jesteśmy pełni podziwu dla entuzjazmu pracowników, podziwiamy ich za wiarę w to co robią, a także za przekonanie o celowości swojej pracy, która umożliwia tym samym pełniejszy rozwój. Pragnę podkreślić współpracę między placówkami – to jest to co nam by się przydało. Raz jeszcze dziękuję za miłe przyjęcie, mam nadzieję, że przyjedziecie do nas”.

Pani Annick MAHE - wyspecjalizowny wychowawca w SAVS kończąc podsumowanie strony francuskiej stwierdziłaielka: ’’Wielką radość, chęć życia, to to, co obserwowaliśmy w każdej z placówek, wydobywanie z ludzi chęci życia. To co możemy przenieść do naszych struktur to solidarność, współpraca między placówkami, radość z wykonywanej pracy, wydobycie z ludzi chęci do obcowania i innymi, bycia z innymi ludźmi, zadowolenie tychże osób’’.

Pani Joanna Karpowicz – v-ce Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, podziękowała za dotychczasową współpracę pomiędzy Radą Generalną Departamentu Côtes d' Armor a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor PCPR w Giżycku podziękował delegacji francuskiej za zaangażowanie, przyjazd do Giżycka, chęć zapoznania się z systemem wsparcia osób niepełnosprawnym jaki oferuje Powiat Giżycki oraz podkreślił profesjonalizm uczestników rozmów. W związku z obchodami 20-lecia współpracy pomiędzy Radą Generalną Departamentu Côtes d' Armor a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz obchodami 50-lecia Stowarzyszenia Loudéac Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Côtes d'Armor (ADAPEI 22), które zaplanowane jest na 2011r. we Francji, ustalono wstępnie uświetnienie tych uroczystości koncertem orkiestry integracyjnej działającej przy PSOUU koło w Giżycku oraz wystawą prac osób niepełnosprawnych z naszego powiatu.

Strony podjęły wstępne ustalenia co do rewizyty przedstawicieli naszego województwa – przedstawicieli Powiatu Giżyckiego u partnera francuskiego w zakresie realizacji projektu wymiany doświadczeń zawodowych z zakresu polityki społecznej tj.
1.   podanie dokładnych dat pobytu delegacji polskiej w  Departamencie Côtes d' Amor, którego termin został zaplanowany na październik 2010r.
2.   podanie liczby osób uczestniczących w rewizycie.

Wymiana informacji w niniejszej sprawie ma nastąpić do końca czerwca 2010r.
 

Wytworzył: ZP (21 maja 2010)
Opublikował: Michał Rzepka (24 maja 2010, 10:00:01)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (24 maja 2010, 10:52:58)
Zmieniono: Przeniesiono do poddziału 'Francja'

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2279

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij