Sprawozdanie z wizyty studyjnej


Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Departamencie Côtes d’Armor (Francja) w dniach 3-9 października 2010 r. delegacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, składającej się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu giżyckiego i  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sprawozdanie w wersji pliku DOC (MS Word, Open Office) (525kB) word - zdjęcia w nieco lepszej jakości (kliknij, by pobrać)  

  Rewizyta delegacji Powiatu Giżyckiego w Departamencie Côtes d’Armor we Francji była kontynuacją współpracy w zakresie polityki społecznej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Departamentem Côtes d’Armor z Francji. Powiat giżycki został włączony do tej współpracy ze względu na utworzony i funkcjonujący w powiecie system wsparcia osób niepełnosprawnych od urodzenia aż po wsparcie osoby starszej. Bardzo znaczący udział w tworzeniu tego systemu odegrał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z którą to jednostką ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
 
  W delegacji z naszego Województwa brały udział następujące osoby:
1.      Pani Joanna Karpowicz – Zastępca dyrektora ROPS,
2.      Pan Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor PCPR w Giżycku,
3.      Pani Krystyna Rosenbajger – Dyrektor DPS w Giżycku,
4.      Pani Marita Przedpełska-Winiaczyk – Dyrektor PSOUU koło w Giżycku,
5.      Pan Arkadiusz Marcisz – Kierownik WTZ w Siedliskach,
6.      Pan Ryszard Wojciech Chodakowski – Dyrektor ZAZ w Giżycku,
7.      Pani Agnieszka Alasińska – instruktor/terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku,
8.      Pani Ewa Kulpińska-Mejor – tłumacz.
 
Wizyta przebiegała zgodnie z programem opracowanym przez stronę francuską.
 
Cele wizyty:
 
* Wizyta robocza miała na celu zapoznanie się z praktykami parterów
z Francji na przykładzie Departamentu Côtes d’Armor, poznanie alternatywnych form wsparcia, rozważenie możliwości zastosowania poznanych rozwiązań w powiecie giżyckim oraz nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami zajmującymi się tą samą problematyką społeczną.
 
Zagadnienia, które były przedmiotem spotkań to:
-        Osoby niepełnosprawne – przedstawienie schematu „Społeczeństwo otwarte na różnice”;
-        Równość szans - wsparcie osób niepełnosprawnych;
-        Dziecko wobec niepełnosprawności;
-        Opieka i wsparcie dla noworodków urodzonych przedwcześnie;
-        Zapobiegnie ewentualnej niepełnosprawności u noworodków i dzieci z grupy ryzyka;
-        Wczesne wykrywanie czynników ryzyka;
-        Dorośli wobec niepełnosprawności;
-        Wsparcie i pomoc dla osób niepełnosprawnych starzejących się, pomoc udzielna rodzinom
i opiekunom tych osób;
-        Zapoznanie się z mieszkalnictwem dla osób niepełnosprawnych;
-        Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, zwiedzanie, poznanie dobrych praktyk
i rozwiązań, zwiedzanie zakładów.
 
 
3 października – niedziela
 
Podróż do Francji (samochód służbowy, samolot, pociąg), przyjazd do miejsca docelowego Saint-Brieuc w Departamencie Côtes d’Armor, zakwaterowanie w hotelu Champs de Mars.
 
 
4 października – poniedziałek
 
Inauguracja wizyty odbyła się w dniu 4 października 2010 r. w siedzibie Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor w Saint-Brieuc, które rozpoczęli, witając wszystkich zaproszonych Panie Marie-Christine Cleret - wiceprzewodnicząca Rady Generalnej odpowiedzialna za „Solidarność dla Samodzielności”, Sophie Barlot-Tual - Dyrektor DIPOMMS i Pan Therry Le Bellec - kierownik działu dla osób niepełnosprawnych –„Droga Życia”. W imieniu delegacji polskiej za zaproszenie podziękowała Pani Joanna Karpowicz
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

ZdjęcieZdjęcie

Tematem tego spotkania była ogólna prezentacja działań podejmowanych przez Radę Generalną na rzecz osób niepełnosprawnych w Departamencie Côtes d’Armor. Delegacji polskiej zaprezentowano program „Społeczeństwo otwarte na różnice w latach 2008-2012”, zawierający schemat medyczno-społeczny dla osób niepełnosprawnych, mający na celu budowę społeczeństwa otwartego i zróżnicowanego. Mottem tego programu jest hasło „wszyscy są wolni i równi w godności i dumie, muszą pomagać sobie nawzajem”, stanowiące deklarację praw człowieka.
Celem programu jest opracowanie takiej polityki w departamencie, by wszyscy mogli godnie żyć, a różnice między poszczególnymi osobami stanowiły ich bogactwo.
Oprócz Rady Generalnej w dyskusji nad w/w programem brały udział, głowy państwa
i przedstawiciele stowarzyszeń (około 100 osób). Opracowany został stan obecny i potrzeby dla około 50.000 osób niepełnosprawnych w departamencie. Rada Generalna pełni rolę koordynatora działań przy wprowadzaniu programu w życie.
Po konsultacji z władzami kraju, został on podpisany przez przewodniczącego Rady Generalnej i przedstawiony na zebraniu Rady Generalnej w listopadzie 2008 roku. Prace nad programem trwały 4 lata, czyli od 2004 roku.  
 
 
Główne założenia programu:
 
·        stworzenie nowych miejsc opieki nad osobami starzejącymi się oraz przeformułowanie
120 miejsc już istniejących,
·        wyrównanie rozłożenia ośrodków na terenie departamentu,
·        stworzenie nowych służb, których zadaniem byłoby towarzyszenie osobom chorym psychicznie,
·        testowanie nowych form mieszkalnictwa wspólnego, bądź chronionego aby odciążyć rodziny, dotyczy opieki czasowej i dziennej,
·        wprowadzenie budżetu wieloletniego, do 5 lat,
·        utworzenie nowych miejsc w ośrodkach na pobyt czasowy, 13 miejsc dla dorosłych
i 7 miejsc dla dzieci,
·        utworzenie nowego ośrodka, który zostanie otwarty w 2011 roku, dla 40 osób niepełnosprawnych ze różnymi sprzężeniami,
·        utworzenie ośrodka dla osób chorych psychicznie obejmujących 33 miejsca,
·        pomoc w domach dla 85 osób chorych psychicznie oraz 27 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie pomoc udzielana będzie przez służby społeczne
i medyczne.
 
Należy zauważyć fakt, że chorobę psychiczną we Francji uznano jako niepełnosprawność dopiero w 2005r. Ustanowiło to „Prawo z 11 lutego 2005 roku” uznające tę chorobę  po raz pierwszy jako rodzaj niepełnosprawności. Obecnie na terenie departamentu znajdują się
3 szpitale psychiatryczne. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi znalazło odzwierciedlenie w/w programie departamentalnym. Program jest w trakcie realizacji.
Rada Generalna Departamentu Côtes d’Armor realizując swoje ustawowe zadania jest jakby odpowiednikiem w części samorządu powiatowego a w drugiej części samorządu naszego województwa.
 
Następnie delegacja polska zapoznała się z działalnością i formami pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych przez MDPH- DEPARTAMENTALNY DOM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dyrektorem tej placówki o charakterze administracyjnym jest
Pan Bernard Le Patezour.

ZdjęcieZdjęcie

Realizuje ona zadanie przewidziane „Prawem ustalonym w 2005 roku” – (odpowiednik naszej ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) z uwzględnieniem rozdziału pn. „Równość praw i szans oraz udział osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym”.
         
Zawiera ona 4 wytyczne:
 
·        poprawienie prewencji osób niepełnosprawnych rozwijając poszukiwania i konsultacje specjalistyczne,
·        nowatorska pomoc dla osób niepełnosprawnych,
·        pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym,
·        dostęp „wszystkich do wszystkiego”.
 
W placówce zatrudniona jest wielodyscyplinarna ekipa lekarzy, psychologów
i pracowników socjalnych.
Głównym zadaniem Departamentalnego Domu Dla Osób Niepełnosprawnych jest odpowiednia pomoc (rzeczowa, materialna, finansowa) w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych, która zdefiniowana jest odpowiednim podaniem.
Przy tej placówce, w charakterze ciała doradczego, działa tzw. „Komisja Wykonawcza” składa się z 23 członków, którą stanowią przedstawiciele rady, stowarzyszeń oraz pozostałych czynników społecznych.

ZdjęcieZdjęcie

Procedura otrzymania pomocy wygląda następująco:
·        osoba niepełnosprawna składa odpowiedni wniosek o pomoc,
·        prośba jest analizowana przez odpowiednich specjalistów,
·        wydawana jest decyzja,
·        pomoc odpowiednio do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 
Rozpatrzeniem wniosku o przyznanie określonej pomocy osobie niepełnosprawnej zajmuje się „Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych”, która składa się odpowiednio z:
·        4 przedstawicieli departamentu,
·        4 przedstawicieli państwa,
·        2 przedstawicieli organizacji ubezpieczeniowych,
·        2 przedstawicieli organizacji pracodawców,
·        1 przedstawiciela stowarzyszenia uczniów i rodziców,
·        7 przedstawicieli stowarzyszeń osób niepełnosprawnych,
·        1 przedstawiciel Rady Departamentalnej dla Osób Niepełnosprawnych,
·        2 przedstawicieli Komisji z głosem doradczym.      
 
Komisja spotyka się jeden raz w miesiącu. W 2009 roku przyjęto 20.940 podań/wniosków, natomiast wydano 19.842 decyzje.
Osoba zainteresowana otrzymuje odpowiedź na swój wniosek a zarazem
i ewentualnie przyznaną pomoc w formie decyzji przyznawanej w terminie do 4 miesięcy.
 Departamentalny Dom Dla Osób Niepełnosprawnych jest odpowiednikiem placówek
w naszym kraju, ze względu na realizację zadań, takich jak PFRON, PCPR, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
 
5 października - wtorek
 
W tym dniu naszej delegacji przedstawiono szpital pediatryczny YVES LE FOLL w Saint-Brieuc z oddziałem neonatologicznym przeznaczonym dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Pani Brigitte Flouzat – lekarz pracujący w ośrodku wsparcia dla dzieci Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor i Pan Jean Baptiste Muller – lekarz pracujący na oddziale neonatologii w/w szpitalu przedstawili program opieki nad matka w ciąży oraz nad dzieckiem, realizowany w departamencie – Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem PMI. Ta forma działalności datuje się od roku 1945, kiedy wykrywano duży procent śmiertelności u dzieci.
System, według którego działa szpital:
·        ochrona matki i dziecka,
·        wykrywanie jak najwcześniej niepełnosprawności u dziecka i opieka nad nim od 0 do
6 roku życia.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Organizacja pracy przebiega w 3 poziomach:
·        reanimacja,
·        intensywna opieka,
·        oddziały położnicze.

ZdjęcieZdjęcieSzpital rocznie hospitalizuje 500 dzieci, z czego 60-70 dzieci stanowią dzieci skrajnie wcześnie urodzone ( 24 tydzień ciąży), 20 porodów rocznie stanowią porody bardzo trudne.
Szpital przyjmuje specyficzne techniki przyjęte z USA, które wydają się dawać lepszą prognozę, co przekłada się na lepszą opiekę prewencyjną:
·        udział rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym,
·        respektowanie rytmu narodzonego dziecka,
·        kontakt dziecka z matką,
·        pomoc przy karmieniu piersią, na co bardzo zwracano uwagę.

Zdjęcie Zdjęcie
Zdjęcie Zdjęcie


Każde dziecko w ciągu 2 lat przechodzi 20 różnych badań, których wyniki przesyłane są do Ośrodka Opieki nad Matką i Dzieckiem PMI działającego w Radzie Generalnej.
W pierwszym okresie życia są wykonywane w 3, 6, 9, 12, 18 i 24 miesiącu życia. Kładzie się duży nacisk na bardzo wczesne wykrycie niepełnosprawności, tak by dziecko miało jak największą szansę na rehabilitację.
Badania przebiegają w szpitalu, bądź wykonuje je pediatra. Każde dziecko prowadzi
2 lekarzy na zmianę, co stanowi większą możliwość wykrycia niepełnosprawności, a także większe spojrzenie na problem.
W departamencie jest 30 pediatrów, którym co 6 miesięcy organizowane są szkolenia.
Dla dzieci najsłabszych proponuje się opiekę pediatry i opiekę Ośrodka Wczesnej Interwencji.
W departamencie są 3 Ośrodki Wczesnej Interwencji, w tym jeden wyspecjalizowany dla dzieci z wadą słuchu. Oglądany przez nas Ośrodek CAMPS rocznie opieką obejmuje 340 dzieci, z czego:
·        60% stanowią wcześniaki,
·        20% stanowią zaburzenia ruchowe,
·        10% stanowią niepełnosprawności sprzężone,
·        10% stanowią wady genetyczne.
 
Do tej placówki w 40% przypadków kieruje szpital, w 25% lekarze z gabinetów prywatnych i w 3% PMI – Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem.
PMI zajmuje się opieką i kierowaniem dzieci u których wykryto zaburzenia rozwojowe do konkretnych placówek, pomocą parom w planowaniu i zapobieganiu ciąży. W tej chwili 12% dzieci objętych jest opieką PMI.
 
Kolejną placówką zaprezentowaną przez stronę francuską było Centrum Hello-Marin w Plerin-St-Laurent – Ośrodek dla Dzieci z Upośledzeniem Ruchowym.
W zawiązku z reformą, ambicją placówki jest lepsza koordynacja polityki socjalnej
z polityką medyczno-społeczną. Ośrodek funkcjonuje od 1929 roku i zajmował się on dziećmi chorymi na gruźlicę. W latach 90 przeorientował się na motorykę. 80% dzieci
w ośrodku, to dzieci z nabytym upośledzeniem i w zależności od stopnia upośledzenia te osoby są przygotowywane do pracy w zakładach chronionych, bądź będą brały znikomy udział
w życiu społecznym w innych ośrodkach. Do tej formy wsparcia trafiają dzieci od
4 roku życia i zostają aż do ukończenia 20 roku życia.

ZdjęcieZdjęcie

Oferuje się 3 formy pomocy:
·        internat z opieką całodobową,
·        półinternat z opieką dzienną,
·        pomoc w domu.


ZdjęcieZdjęcieCelem ośrodka jest utworzenie programu rozwoju dziecka dopasowanego do indywidualnych potrzeb, przy ścisłej współpracy wszystkich specjalistów.
 
Plany ośrodka:
·        projekt dotyczący dorosłych - w planach jest wybudowanie nowego ośrodka  dla 51 osób, dla których nie ma miejsca w innych ośrodkach, a które ukończyły już 20 rok życia. Ośrodek ma zebraną już połowę finansów i pracuje nad częścią architektoniczną.  Przewiduje się  14 miejsc na pobyt czasowy dla dzieci niepełnosprawnych, by odciążyć i pomóc rodzinom.
Centrum Hello-Marin współpracuje z MDPH (Departamentalny Dom dla Osób Niepełnosprawnych) oraz z CAMPS (Ośrodek Wczesnej Interwencji).

ZdjęcieZdjęcie


W godzinach popołudniowych zapoznaliśmy się z pracą specjalistów w Ośrodku Wczesnej Interwencji (CAMPS) w Saint-Brieuc.
Będąc w tej placówce zwróciliśmy uwagę na brak logopedy. Bilans pracy z dzieckiem dokonywany jest po 6-8 miesiącach. Po bilansie albo kontynuuje się terapię, albo dziecko kierowane jest do innej grupy specjalistów.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie


Ośrodek zatrudnia 18 osób o różnej specjalności, tj.: psycholodzy, rehabilitanci, ergoterapeuci, lekarze, psychiatra, pediatra.
Pod opieką CAMPS jest 340 dzieci, gdzie ⅓ to dzieci niepełnosprawne motorycznie,
⅓ niepełnosprawne intelektualnie oraz ¼ niepełnosprawność sprzężona.
Ośrodek ściśle współpracuje z Oddziałem Neonatologii Szpitala Saint-Brieuc, z PMI – Ośrodkiem Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz innymi służbami i organizacjami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi.
Jeśli chodzi o metody i formy pracy, należy zauważyć, że są one zbliżone do naszych realizowanych przez nasz Ośrodek Wczesnej Interwencji w Giżycku.
 
6 października - środa
 
Tematem kolejnego dnia pobytu byli „Dorośli wobec niepełnosprawności”. Zaprezentowano naszej delegacji działalność Stowarzyszenia „ADAPEI” w Loudeac -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego generalnym dyrektorem jest Pan Francois Goupil. Stowarzyszenie liczy 568 członków i pomaga
2084 osobom, zatrudnionych jest 937 osób.
 
MOTTO: „ NIKOGO NIE ZOSTAWIA SIĘ SAMEGO NA DRODZE”
 
ZdjęcieZdjęcie


Stowarzyszenie na swoją statutową działalność otrzymuje środki w następujący sposób:
1.      wszystko, co dotyczy pracy osób niepełnosprawnych finansowane jest przez państwo,
2.      natomiast życie, mieszkanie, opieka socjalna finansowana jest przez Radę Generalną.
 
Pomoc udzielana jest dzieciom i osobom dorosłym w następujących obszarach:
Pomoc dzieciom:
LE SESSAD- działalność skierowana jest do dzieci pozostających w domach. Zajmują się dziećmi od urodzenia, aż do ukończenia 16 roku życia. Dużą część działalności stanowi pomoc szkolna, integracja.
LIME- instytut medyczno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, w tym roku mają 39 uczniów na 80 uczestników. Przebywają oni
w szkole od godziny do trzech w grupach od 3 do 12 osób. Dzieci w ten sposób uczestniczą
w życiu szkolnym i posiadają status ucznia.

ZdjęcieZdjęcie


Pomoc dorosłym – 2 centra pracy:
1.      Warsztaty Terapii Zajęciowej, 140 osób na 126 miejsc ze względu na to, iż osoby te pracują w niepełnym wymiarze godzin,
2.      Przedsiębiorstwo Pracy Zaadoptowanej, które pomaga osobom niepełnosprawnym na
2 sposoby:
·        pomoc w życiu społecznym osobom pozostającym w domu, które nie mogą pracować;
·        mieszkalnictwo zbiorowe, 2 domy, które stanowią miejsce przygotowujące do życia
w normalnym środowisku:
-        pierwszy budynek posiadający 23 kawalerki,
-        drugi budynek dla 12 osób starszych mających problem z poruszaniem się,
-        na 36 lokatorów ośrodek oferuje 2 formy pomocy:
*  stała dla osób mniej samodzielnych gdzie edukatorzy są na miejscu, mieszkalnictwo pod dużym nadzorem,
*    dla osób bardziej samodzielnych, mieszkalnictwo pod małym nadzorem.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie

Celem tej pomocy jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do jak najbardziej samodzielnego życia tak, by dana osoba mogła zamieszkać samodzielnie w mieście
a także:
·        pomoc w podejmowaniu decyzji,
·        monitorowanie zdrowia psychicznego,
·        pomoc spersonalizowana,
·        pomoc w postaci edukatora,
·        opieka zewnętrzna.
 
 
Zakłady Pracy Chronionej realizują swoje zadania w ramach:
1.       Centrum Pomocy Poprzez Pracę (wydajność pracy o 30%mniej),
2.       Inne typy zakładów Pracy o większej wydajności.

ZdjęcieZdjęcie


Program „ INNI ALE KOMPETENTNI” całkowicie finansowany z środków UE, od 2 lat  stowarzyszenie przejęło kompetencje całego projektu finansowane przez zakłady.
Celem programu jest:
·        uznanie kompetencji pracownika niezależnie od poziomu kwalifikacji zawodowych,
·        uznanie kwalifikacji zawodowych wydawanych przez specjalistów w postaci certyfikatów kompetencji.

ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie


Zakłady posiadają 3 sektory produkcyjne w których pracują osoby niepełnosprawne:
·        pakowanie (produkcja kartonów – obrót roczny 270 tys. euro),
·        3 ekipy zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych (obrót roczny 571 tys. euro),
·        podwykonawcze usługi ( obrót roczny 410 tys. euro).
 
Zysk od 8 do 10% jest inwestowany na zakup urządzeń i częściowo na wynagrodzenia pracowników.
Na uwagę zasługuje fakt, że osoby niepełnosprawne pracując w/w formach nie otrzymują rent socjalnych, tak jak to ma miejsce w naszym kraju.
 
 
7 października - czwartek
 
Opieka nad starzejącymi się osobami niepełnosprawnymi była kolejnym tematem naszej wizyty. Partnerzy francuscy zapoznali nas z tą tematyką na przykładzie „Szpitala Św. Tomasza - Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Starszych Niepełnosprawnych” w Villeneuve. Placówka prowadzona jest przez siostry zakonne od „Św. Tomasza” i finansowana jest przez Departament Côtes d’Armor na zasadzie porozumienia – zadania zleconego. Podczas spotkania zaprezentowano projekty zainicjowane przez Radę Generalną w tym zakresie.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Obejmują one stworzenie m. in. na bazie tej placówki:
·        nowych miejsc w ośrodkach, przystosowanie miejsc dla potrzeb osób starszych oraz podniesienie kwalifikacji personelu,
·        szersze i bardziej otwarte spojrzenie na niepełnosprawność,
·        przygotowanie 120 miejsc dla osób starszych niepełnosprawnych,
·        odpowiednie przygotowanie miejsc dla osób potrzebujących pomocy medycznej,
·        pomoc osobom starszym pozostającym w domach,
·        pomoc finansowa,
·        wspólne mieszkalnictwo.

ZdjęcieZdjęcie

Dom Pomocy Społecznej na utrzymanie 1 osoby otrzymuje od 6 do 9 tysięcy EURO.
W placówce mieszka 369 osób z czego 89 miejsc przeznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych, natomiast 11 miejsc dla osób chorych na Alzheimera. Zatrudnionych jest 280 osób z czego 186 na pełen etat.
 
Następnie delegacja naszego województwa, na zaproszenie naszych francuskich partnerów, uczestniczyła w seminarium poświęconemu tematyce starzenia się społeczeństwa pn. „Dobrze się starzeć”.
Swoje wystąpienia w tym zakresie mieli członkowie delegacji polskiej:
1.      Pani Joanna Karpowicz – Zastępca dyrektora ROPS w Olsztynie, przedstawiła „Działania podejmowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz osób starszych”.
2.      Pani Marita Przedpełska-Winiaczyk – Dyrektor PSOU koło w Giżycku, której wystąpienie dotyczyło „Problemu starzenia się osób niepełnosprawnych w polskich rodzinach”.
3.      Pan Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor PCPR w Giżycku, który przedstawił formy wsparcia osoby starszej w jej środowisku.

Zdjęcie
ZdjęcieZdjęcie
ZdjęcieZdjęcie


Wystąpienia członków naszej delegacji spotkało się z dużym zainteresowaniem.
 
8 października – piątek
 
Podsumowanie wizyty odbyło się w dniu 8 października br. w siedzibie Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor w Saint-Brieuc. Ze strony francuskiej w spotkaniu uczestniczyli m. in. Pani Marie-Christine Cleret - wiceprzewodnicząca Rady Generalnej, Pani Sophie Barlot-Tual - Dyrektor DIPOMMS, Pan Therry Le Bellec - kierownik działu dla osób niepełnosprawnych –„Droga Życia”, Pan Gelles Marechal z Departamentu Współpracy Rady Generalnej, jak również dyrektorzy placówek i instytucji wizytowanych przez delegację polską.
W imieniu delegacji polskiej za zaproszenie podziękowała Pani Joanna Karpowicz – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pan Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor PCPR
w Giżycku.
Strona polska wyraziła podziękowania Pani Wiceprzewodniczącej za profesjonalne, staranne i gościnne przygotowanie wizyty w Departamencie Côtez d’Armor. Następnie każdy
z członków naszej delegacji podsumował  rewizytę, przedstawiając własne spostrzeżenia
i odnosząc je do  systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w naszym województwie.
 
Z pewnością na uwagę zasługują następujące rozwiązania:
-       wprowadzenie budżetu wieloletniego do 5 lat, który umożliwia jednostkom planowanie w perspektywie działań oraz realizację etapową projektów;
-       z momentem zatwierdzenia programu zatwierdzane są środki na jego realizację;
-       bardzo duża baza lokalowa pozwalająca na rozszerzanie, przeorganizowywanie czy też udoskonalanie świadczonych form pomocy.

ZdjęcieZdjęcie

W kwestii dalszej współpracy strony ustaliły następujące działania:
-       wizyta orkiestry integracyjnej działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku we Francji w 2011r., celem uświetnienia obchodów 20 – letniej współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z Departamentem Côtes d’Armor oraz 50 – lecie Stowarzyszenia ADAPEI; Osobą odpowiedzialną ze strony polskiej jest Pan Arkadiusz Marcisz oraz wystawa prac osób niepełnosprawnych z poszczególnych placówek powiatu giżyckiego (DPS, ŚDS, WTZ, ZAZ). Osobą odpowiedzialną jest Pan Zbigniew Piestrzyński,
-       wzajemna wymiana specjalistów, w tym logopedów w ramach stażu na Oddziale Neonatologii w Szpitalu YVES LE FOLL w Saint-Brieuc i Ośrodku Wczesnej Interwencji.  Osobą odpowiedzialną jest Pani Marita Przedpełska-Winiarczyk,
-       wzajemna wymiana wakacyjna osób niepełnosprawnych – uczestników poszczególnych form wsparcia z powiatu giżyckiego i Departamentu Côtes d’Armor. Osobą odpowiedzialną jest Pan Ryszard Wojciech Chodakowski.
 
Ustalono, że strona francuska w terminie do stycznia 2011 roku określi swoje stanowisko w proponowanych formach współpracy oraz zaproponuje osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty wymiany.
Spotkanie zakończyło się złożeniem obustronnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania nawiązanej współpracy.
Powyższe ustalenia zamknęły oficjalną część wizyty.
W dniu 8 października w godzinach popołudniowych wyjazd z Saint-Brieuc do Paryża
i zakwaterowanie w hotelu Peti Palace 13.
 
9 października – sobota
Powrót do Polski (samolot, samochód służbowy).    

Wytworzył: ZP (22 października 2010)
Opublikował: Michał Rzepka (22 października 2010, 14:26:39)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (25 października 2010, 08:24:48)
Zmieniono: Poprawiono ułożenie zdjęć

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3049

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij