NABÓR WNIOSKÓW w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD w 2013 roku - od 12 kwietnia

Zdjęcie  Zdjęcie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że został uruchomiony program Aktywny Samorząd, który przewiduje wsparcie adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych.


Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5.
tel. 87 4291089 lub 874291820.

Informacje i wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu będzie można pobrać w pok. 5 i 6 siedziby Centrum oraz na niniejszej stronie BIP.

Nabór wniosków:
1.    MODUŁ I
- wnioski należy składać od 12 kwietnia do 30 września 2013r.
2.    MODUŁ II
- pierwszy nabór wniosków od 12 kwietnia do 17 maja 2013r.
- drugi nabór wniosków od 1 września do 30 września 2013r.

Poniżej przedstawiamy tabelę wyjaśniającą poszczególne formy wsparcia z podziałem na moduły.

OBSZAR
ADRESACI,
KRYTERIA
FORMY
ZAKRES
POMOCY
MAKSYMALNA
KWOTA
WARUNKI
 WYKLUCZENIA
MODUŁ
I
A
Zad. 1
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.
-udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
5.000 zł
- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana co 3 lata , licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

A
Zad. 2
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.
- udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:
- kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu).

2.100zł, w tym:
- 1.500zł dla kosztów kursu i egzaminów,
- 600zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu).

- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

B
Zad. 1
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
- udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi

dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- Dla osoby niewidomej -30.000zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000zł,
-  10.000zł  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności
- 5000zł dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru

- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

B
Zad. 2
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- Dla osoby głuchoniewidomej – 4.000zł
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia ilości godzin szkolenia

- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
C
Zad. 1
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
- udział własny:
10% ceny brutto zakupu/usługi

dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
– zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
– celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu zł


- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

C
Zad. 2
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
2.000zł
- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

C
Zad. 3
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
-udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi

- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia  – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200zł


- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

C
Zad. 4
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
- udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi

- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3

Dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200zł

- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

D
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
- udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi

dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.
- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
Moduł
II

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 
1. opłata za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
maksymalna kwota dofinansowania  kosztów dotyczących każdego półrocza 2013 roku wynosi:
1) dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  800 zł,
b) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.


- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- przerwa w nauceUWAGI:
1.   Udział własny nie może pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
2.   Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.
3.    Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem odstępu od ostatniego dofinansowania, o którym mowa w warunkach wykluczenia, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
-    pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
-    zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
4.   Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:
1) w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce: do 25 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75, do 30 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00, do 35 % - dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50, do 40% -  dla średniej ocen powyżej 4,50, a także w przypadku osoby: niewidomej – do 20%, głuchej – do 25%, głuchoniewidomej – do 30%, której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%, kwoty określonej na pokrycie kosztów kształcenia dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
2)  Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku:
1) gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku: dwóch symboli  w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30 %, trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 40%,
2) studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych, z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - do 50% maks. kwoty dofinansowania za czesne i opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

PLIKI DO POBRANIA:


Wniosek Obszar A zadanie 1 Osoba dorosła (267kB) word
Wniosek obszar A zadanie 2 - dorosły (212kB) word
Wniosek obszar A zad. 1 dzieci (202kB) word
Wniosek obszar B dzieci (192kB) word
Wniosek obszar B - dorosły (208kB) word
Zaświadczenie lekarskie - obszar B zad. 1 (39kB) word
Zaświadczenie lekarskie - obszar C zad. 1 (51kB) word
Zaświadczenie lekarskie - Obszar C zad. 3 i 4 (36kB) word
Wniosek obszar C zad. 1 i 2 dzieci (192kB) word
Wniosek obszar C zad. 1 i 2 dorośli (215kB) word
Wniosek Obszar C zad. 3 i 4 dorośli (216kB) word
Wniosek obszar D dorośli (208kB) word
Wniosek Moduł II (190kB) word
Zaświadczenie na uczelnię - moduł II (48kB) word
Oświadczenia - ochrona danych osobowych, dochód, uzasadnienia (35kB) word


Wytworzył: ZP (11 kwietnia 2013)
Opublikował: Michał Rzepka (11 kwietnia 2013, 07:52:28)

Ostatnia zmiana: Michał Rzepka (11 maja 2013, 13:23:00)
Zmieniono: aktualizacja terminu składania wniosków moduł II

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij