REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2019 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku będąc Realizatorem programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III, ogłasza nabór wniosków do w/w programu.
 
Wnioski proszę składać w terminie od 7 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.
 

O dofinansowanie można się ubiegać w następujących obszarach wsparcia: 

1. obszar B
– likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych* lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

*Dot. urzędów , w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

*Placówka edukacyjna - należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): 

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, 
 2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 5. szkoły artystyczne,
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 8. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
 9. placówki oświatowo-wychowawcze,
 10. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich; 
 
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

3. obszar D – likwidacja barier transportowych; 
 
O dofinansowanie zakupu lub przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty): 

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych* prowadzone przez organizacje pozarządowe*, gminy lub powiaty; 

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej 

* Placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez: 
 
 1. organizację pozarządową,
 2. jednostkę samorządu terytorialnego; 
*Organizacja pozarządowa – należy przez to rozumieć jednostkę prowadzącą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku: 
 
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis oprowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 
4. obszar E* – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; 

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
c) 250.000,00 zł dla autobusów; 

4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; 

5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji; 

6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi. 

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G proszę składać u Realizatora programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pok. 3 
Tel. 87 429-10-89 
  

wniosek do pobrania: WNIOSEK na 2019.doc (322kB) word


Program oraz procedury  programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III znajdują się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/

Wytworzył: JKK (18 grudnia 2018)
Opublikował: Maciej Ciechanowicz (18 grudnia 2018, 13:15:01)
Podmiot udostępniający: PCPR

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij